Akty prawne Strona główna / Akty prawne / Akty prawne Uniwersytetu w Białymstoku

 

Akty prawne Uniwersytetu w Białymstoku

 


 

 2015

  

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku 

 

zmieniająca Uchwałę nr 1342 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
 
zmieniająca Uchwałę nr 1476 Senatu Uniwersytetu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebnościu grup studenckich
 

 

  2014

 

 

zmieniające Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

zmieniające Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku. 
 
w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku
 
w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów 

 

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2014 r.  zmieniające Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych 

 

Uchwałą nr 1559 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 1476 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 

 

w sprawie zasad sporządzania odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim

 

 
 2013
 
w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
 

 Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2013/2014.

  

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów na rok akademicki 2013/2014.

  

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokość stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w  roku akademickim 2013/2014.

  

w sprawie wysokości środków przyznanych poszczególnym jednostkom oraz wysokości rezerwy Rektora na stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2013/2014.

  

Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2013/2014

 

w sprawie Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku

 

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2013 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

 

Uchwała nr 1449 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i studia doktoranckie obowiązujące cudzoziemców realizujących kształcenie w języku polskim

 

Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie w Białymstoku, wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach pełnej odpłatności.

 

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku, wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach pełnej odpłatności.

 

w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku
  

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2013 r.

wysokości opłat, wnoszonych przez obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich, za usługi świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 maja 2013 r.

uchylające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15.07.2002 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za kształcenie w Uniwersytecie w Białymstoku

 

w sprawie  planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów, w roku akademickim 2013/2014
 
 2012
  
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów na rok akademicki 2012/2013
 
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów na rok akademicki 2012/2013
 

 

Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie numer 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 20.09.2011 regulaminu przyznawania i wypłacania, świadczeń pomocy materialnej studentom UwB i regulaminu przyznawania i wypłacania, świadczeń pomocy materialnej doktorantom

 

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie opłat za wydanie i legalizacje dokumentów

 

Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lipca 2012 roku

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013

 

Komunikat nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 lipca 2012 roku

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2012/2013

 

 Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta
 
w sprawie cennika opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2012/2013
 
w sprawie limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich w roku akademickim 2012/2013, obejmujących studentów wszystkich stopni kształcenia, w tym studentów cudzoziemców, studentów przyjeżdżających w ramach studenckiej wymiany krajowej i międzynarodowej, doktorantów

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku
wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku obowiązujący od 1 października 2012 roku"
   
w sprawie zasad monitorowania przez Uniwersytet w Białymstoku karier zawodowych absolwentów studiów wyższych

  deklaracja

 2011

 

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku 


 2010

 

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r.                                                             w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku, obowiązujący od 1 października 2010 r.

 

 2009

 

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie zmian w Uchwale nr 392 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010 

 

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 807 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku  

 

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 808 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku

 

2008

 

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku i Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku
 

 

Uchwała nr 652 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia przez finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009/2010 (tekst jednolity)
 

 

2007

2006

 

Uchwała nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
 

 

Uchwała nr 381 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

 

Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 31 maja 2006 r.

 

Uchwała nr 392 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie regulaminu studiów podyplomowych UwB

 

2005

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku