Fundusze strukturalne Strona główna / Fundusze strukturalne / Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj!
Ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj! Dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach PO WER

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 ogłoszonego 20 maja 2015 r. w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na realizację projektów obejmujących wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy.

 

Więcej o spotkaniu na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3381,spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-1prkpower3-12015-na-projekty-w-programie-rozwoju-kompetencji-w-ramach-po-wer.html


 


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 ogłoszonego 20 maja 2015 r. w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na realizację projektów obejmujących wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych.

 

Więcej o spotkaniu na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3382,spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-1antppower3-42015-na-projekty-dotyczace-obslugi-systemow-antyplagiatowych-w-ramach-po-.html


 


Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Więcej o konkursie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3363,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-programu-rozwoju-kompetencji-w-dzialaniu-3-1-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-.html

Pliki do pobrania: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/


 


Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 maja 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Więcej o konkursie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3364,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-dotyczacych-obslugi-systemow-antyplagiatowych-w-ramach-dzialania-3-4-programu-operacyjnego-w.html

Pliki do pobrania: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/


 


WSTĘPNY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło "Harmonogram konkursów"

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

 

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 

Więcej o konkursie: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=22¶ms[category_id]=14


 


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku