Dydaktyka Strona główna / Dydaktyka / Aktualności

 

 Uchwała nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
 
Do pobrania:

 


 

Instrukcja do Programu Studiów
- Załącznika nr 2 Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.

    


 

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych

 


 

PRAKTYKI

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26.09.2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych ustala się na rok akademicki 2014/2015 stawkę wynagrodzenia za opiekę nad jednym studentem przez jeden tydzień praktyki w wysokości 10 zł.

  


 

WZÓR MINIMUM KADROWEGO

 


 


Załączniki do Uchwały nr 1440 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 roku

w sprawie wysokości odpisu na koszty ogólnouczelniane od przychodów pozabudżetowych jednostek, pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne

 

Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów studiów stacjonarnych

Załącznik nr 2 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych

 


 

  

   Do pobrania:

   Załącznik nr 1 Kalkulacja kosztów studiów stacjonarnych

   Załącznik nr 2 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych

   Załącznik nr 3 Kalkulacja kosztów zajęć nieobjętych planem studiów

   Załącznik nr 4 Kalkulacja kosztów studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym

   Załącznik nr 5 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku obcym

   Załącznik nr 6 Kalkulacja kosztów stacjonarnych studiów doktoranckich

   Załącznik nr 7 Kalkulacja kosztów niestacjonarnych studiów doktoranckich

   Załącznik nr 8 Kalkulacja kosztów studiów podyplomowych

   Załącznik nr 9 Kalkulacja kosztów kursu dokształcającego

   Załącznik nr 10 Kalkulacja kosztów kursów językowych

 


  

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku


 

 
   Do pobrania:
 
 

 

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku

wprowadzony Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r.

 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

   


 
 

 

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 


 

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 


 

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

 

Kalkulacja Kosztów Studiów Niestacjonarnych

 
 

   

W dniu 9 lutego 2012 roku zostało podpisane

 
 
W dniu 17 stycznia 2012 roku na stronie MNiSW ukazało się:
   
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

  


 
W dniu 7 listopada 2011 roku na stronie MNiSW ukazały się następujące rozporządzenia:
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 załącznik nr 1

 załącznik nr 2

 


  

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy do lektury podręcznika zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podręcznik jest efektem pracy ekspertów nad budową Krajowych Ram Kwalifikacji zapewniających możliwość porównywalności wykształcenia w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Dokument ten stanowi wydatną pomoc w zakresie budowy nowych i modyfikacji funkcjonujących planów i programów studiów na bazie określonych efektów kształcenia.

  

Do pobrania:

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Jako Narzędzie Poprawy Jakości Kształcenia

  


 

Informujemy, że od roku akademickiego 2010/2011 zgodnie z Uchwałą nr 956 Senatu UwB
z dnia 16 czerwca 2010 r. wprowadzony został nowy wzór indywidualnych "kart planowanych obciążeń dydaktycznych pracownika", który jest jednocześnie wzorem "sprawozdania pracownika z wykonania zajęć dydaktycznych". Nadmieniamy, iż wersja elektroniczna arkusza została rozesłana i jest dostępna w sekretariatach poszczególnych Jednostek.
 
 
Do pobrania:

wzór karty obciążeń (bez danych osobowych i formuł przeliczeniowych)

   

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku