Dydaktyka Strona główna / Dydaktyka / Akty prawne / Akty prawne Uniwersytetu w Białymstoku

 

Akty prawne Uniwersytetu w Białymstoku
 

 

 

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie studenckich praktyk zawodowych

  

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie w Białymstoku

  

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

 

 

Uchwała nr 1372 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 marca 2013 r.

 

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym studiów doktoranckich w zakresie chemii

 

 

 

 

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie w Białymstoku

 
 

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

obowiązujący od 1 października 2012 roku

 

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

 

Statut Uniwersytetu w Białymstoku uchwalony na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 4 kwietnia 2012 r.

 

 
 
 
 
 

 

Uchwała nr 1171 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wzoru „Umowy ramowej o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów stacjonarnych
 

w sprawie wzoru "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach wyższych z powodu niezadowalających wyników w nauce"
w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku
 
     w sprawie zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich
 
     w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym 
 
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
 
w sprawie Zasad tworzenia i funkcjonowania studiów międzywydziałowych prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku
 

Uchwała nr 990 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie  wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe”


Uchwała nr 991 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie  wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie”


Uchwała nr 992 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe”
  
 w sprawie studenckich praktyk zawodowych
 
w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
 
w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych dla stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011
 
Uchwała Nr 951 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 r.
 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz  trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 
Zmieniające Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010
 
Uchwała nr 834 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia programów nauczania i planów studiów wyższych, podyplomowych i kursów dokształcających
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010
 
wprowadzony Uchwałą nr 807 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku
 
wprowadzony Uchwałą nr 808 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku
  
Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011)
 
 Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
  
Stanowisko Senatu UwB z dn. 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 
Uchwała nr 462 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie prowadzenia kierunku studiów na określonych stopniach kształcenia
 
Uchwała Nr 439 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz  trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 951 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2010 r.)
 
 
wprowadzony Uchwałą nr 392 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.
 

Uchwała nr 475 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, współczynników przeliczania z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych
 
Uchwała nr 382 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wymiaru zajęć pracowników naukowo–technicznych i inżynieryjno–technicznych
 
Uchwała nr 381 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
 
  Uchwała nr 380 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich, współczynników przeliczeniowych z tytułu prowadzenia zajęć oraz zasad rozliczania i finansowania godzin ponadwymiarowych (z późń. zm.)

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku