Wizyta przedstawicieli UwB na Uniwersytecie w Tomsku

Data wydarzenia 24-08-2018

W sierpniu br., dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia oraz prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku: prorektor ds. nauczania Marianą Wojciechowską oraz dziekanami wydziałów: Biologiczno-Chemicznego, Fizyczno-Matematycznego, Pedagogiki i Psychologii.

Rozmawiano na temat współpracy uczelnianej, wymiany wzajemnych doświadczeń, prowadzenia wspólnych projektów i badań naukowych, wymiany pracowników i studentów między uczelniami.

Otwarcie na Wschód i współpraca z uczelniami zza wschodniej granicy to  priorytety wpisane w misję i strategię rozwoju Uniwersytetu.