Zbieramy zdjęcia związane z historią Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 26-01-2017

Studiowałeś lub pracowałeś na Uniwersytecie w Białymstoku? Masz w swoich zbiorach zdjęcia z życia UwB, które warto pokazać podczas obchodów jubileuszu 20-lecia uczelni? Przyślij lub przynieś je do nas! Ogłaszamy wielką zbiórkę zdjęć!

Zależy nam na zdjęciach dotyczących działalności UwB oraz szeroko rozumianego „życia akademickiego”. Mogą to być fotografie z oficjalnych uroczystości, ale też z działalności kół naukowych, wyjazdów studyjnych etc. – z lat 1997 - 2016.

Przekazane zdjęcia planujemy wykorzystać podczas obchodów jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku. Będziemy publikować je na stronie internetowej Uniwersytetu, na profilach UwB w mediach społecznościowych, w naszych publikacjach związanych z historią UwB. Chcemy je także zaprezentować na specjalnej, jubileuszowej wystawie.

Zdjęcia można przekazać na 3 sposoby:

- przesłać w formie elektronicznej (plik jpg, rozdzielczości co najmniej 250 dpi, bądź skan odbitki) na mail: promocja@uwb.edu.pl

- dostarczyć do Działu Promocji UwB w wersji papierowej - na miejscu zostaną zeskanowane (Białystok, ul. Skłodowskiej 14, V p, pok. 511).

- przesłać pocztą odbitki zdjęć pod adres: Dział Promocji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, z dopiskiem: „Jubileusz - zbiórka zdjęć”.

Na fotografie czekamy do 30 kwietnia 2017 r.

Nadsyłanie fotografii jest bezpłatne i dobrowolne. Warunkiem skutecznego przekazania zdjęcia jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z obchodami jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku – przez podpisanie oświadczenia zamieszczonego pod niniejszym apelem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Uniwersytet w Białymstoku. Ostatecznego wyboru i publikacji zdjęć dokona Dział Promocji Uniwersytetu w Białymstoku.

Przy wysyłce zdjęć pocztą tradycyjną - prosimy o wydrukowanie oświadczenia, podpisanie go i przesłanie razem z odbitkami.

Przy wysyłce zdjęć drogą elektroniczną - prosimy o skopiowanie treści oświadczenia, uzupełnienie go i wklejenie do treści maila – oraz podpisanie go swoim imieniem i nazwiskiem.

W razie potrzeby będziemy kontaktować się z wybranymi osobami, prosząc o uzupełnienie oświadczenia.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisana/-y ………………………………………………………..

                                                         imię i nazwisko

 

………………………………………………………………………………………..

                                                    adres zamieszkania

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęć i mojego wizerunku do celów związanych z obchodami Jubileuszu Uniwersytetu w Białymstoku m. in.:

- wykorzystanie zdjęć na stronie internetowej UwB: www.uwb.edu.pl, na portalach społecznościowych na profilach UwB,

- wykorzystanie zdjęć na wystawie plenerowej związanej z historią Uniwersytetu w Białymstoku,

- wykorzystanie zdjęć w prezentacjach, publikacjach oraz  materiałach promocyjnych Uniwersytetu w Białymstoku związanych z obchodami jubileuszu.

  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z obchodami jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu w Białymstoku.

 

                                                                                                                                  ………..................................................

                                                                                                                                                                    (data i podpis)

 

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE (wersja pdf.) 

OŚWIADCZENIE (wersja doc.)