MINIATURA – nowy typ konkursu Narodowego Centrum Nauki

Data wydarzenia 29-03-2017
W dniu 3 kwietnia 2017 r. Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna przyjmowanie wniosków na realizację zadań finansowanych w konkursie MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe. Nabór wniosków będzie prowadzony jest w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 roku.

Konkurs jest adresowany do osób, które (i) uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia  z wnioskiem (ii) nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz (iii) nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie o konkursie