BHP

 

 

W 2005 r. Komisja Europejska, w formie zalecenia, przyjęła Europejska Kartę Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Te dwa dokumenty są adresowane do naukowców, pracodawców oraz instytucji finansujących badania, którzy funkcjonują zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Komisja Europejska wskazuje, że głównym ostatecznym celem zalecenia jest przyczynienie się do stworzenia atrakcyjnego, otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, gdzie warunki ramowe umożliwiają rekrutację i zatrzymanie wysoce wykwalifikowanych pracowników naukowych w środowiskach sprzyjających efektywnym działaniom i wydajności.

Uniwersytet w Białymstoku wyraził poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej i postanowił przystąpić do procesu wdrożenia Karty i Kodeksu oraz uzyskania logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”.

Europejska Karta Naukowca odnosi się do takich kwestii jak zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnienia naukowców oraz ich pracodawców. Celem dokumentu jest zapewnienie, że związek między naukowcami a pracodawcami przyczynia się do pozytywnych wyników w zakresie wytwarzania, upowszechniania wiedzy i rozwoju kariery naukowców.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ma z kolei na celu udoskonalić proces rekrutacji, w ten sposób, aby procedury zatrudniania były bardziej sprawiedliwe i przejrzyste.