Kandydaci ze szczególnymi potrzebami

Uczelnia sukcesywnie dąży do poprawy warunków studiowania osób ze szczególnymi potrzebami na podstawie przyjętego programu wyrównywania szans edukacyjnych studentów i doktorantów niepełnosprawnych.

Osoba ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie w Białymstoku może liczyć na:

- organizację egzaminów/zaliczeń w formie zaadoptowanej,
- adaptację materiałów do postaci elektronicznej lub brajlowskiej,
- wypożyczenie sprzętu specjalistycznego wspomagającego proces kształcenia,
- pomoc materialną – stypendium dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych – konsultacje w sprawach bieżącej sytuacji akademickiej studenta/doktoranta, opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego, przygotowanie pisemnej opinii w sprawach wymagających uzasadnienia w ramach struktur uczelni,
pełną dyskrecję i poufność w zgłaszanych sprawach.

Przykładowe sposoby dostosowań warunków egzaminów/zaliczeń:

- możliwość rozłożenia egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnej,
- zdawanie egzaminu z wykorzystaniem formularzy przygotowanych w wersji dostosowanej (odpowiednia wielkości czcionki, w brajlu lub wersja elektroniczna),
- przedłużenie czasu zdawania egzaminu o 50% czasu standardowego.


dr Karol Konaszewski

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

+ 48 85 745 78 89
biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl 

Sekcja ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

dr Patrycja Goryń - Kierownik Sekcji

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
tel. 85 745 78 89
biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl