Dlaczego my?

 

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, kontynuując rozpoczętą w 2013 r., współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji zrzeszonymi w Sieci Uniwersytetów Pogranicza.

Jedną z największych inwestycji w dziejach uczelni i jedną z najważniejszych w regionie jest nowoczesny Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki tej inwestycji Uniwersytet w Białymstoku pozyskał bardzo nowoczesne zaplecze dydaktyczne i badawcze. Teren całego Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku zajmuje aż 30 hektarów. W miasteczku akademickim swoje siedziby mają Wydział Matematyki i Informatyki, Instytuty Chemii i Biologii oraz Wydział Fizyki. Poza budynkami dydaktycznymi mieści się tu także Uniwersyteckie Centrum Kultury, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. A. Myrchy. Aktualnie na terenie kampusu powstaje budynek biblioteki uniwersyteckiej i obserwatorium astronomiczne z planetarium.

W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Matematyki, Nauk o Edukacji i Prawa, 5 instytutów: Filozofii, Informatyki, Socjologii, Studiów Kulturowych, Zarządzania. Posiadamy także Filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 3 szkoły doktorskie oraz 6 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty UwB, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. W skład UwB wchodzą także 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci ponad 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach sześciu jednostek Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Prawa.

Uczelnia stwarza coraz szersze możliwości studiowania obcokrajowcom, zwiększając ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Ponadto, uczestniczy w Programie Erasmus+, w ramach którego studenci naszej uczelni mogą skorzystać z ofert edukacyjnych ponad stu uczelni europejskich.

Poza studiami zagranicznymi studenci UwB mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych w ramach Programu MOST poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą w wybranych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Uczelnia daje także możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań studentów poprzez aktywne uczestniczenie w pracach kilkudziesięciu kół naukowych oraz organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 40 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uniwersytetu. Studenci mają możliwość rozwoju fizycznego w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego.

Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku corocznie odbywa się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie angażuje się Uniwersytet w Białymstoku. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci prezentują w ramach licznych imprez festiwalowych swój dorobek naukowy i artystyczny, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy oraz promocji uczelni.

Funkcjonujące w ramach UwB Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. Od 2010 roku uczelnia prowadzi badania losów absolwentów UwB. Na działalność Biura Karier składa się m.in.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.