Dział Współpracy Międzynarodowej


ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, parter, pokój 11

tel./fax +48 85 745 70 89,
e-mail: 
ac-dwz@uwb.edu.pl

Godziny pracy: poniedziałek - czwartek godz. 8.00 - 15.30; piątek godz. 8.00 - 14.00

 

Do zakresu działania Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należy koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zagranicą, w szczególności:

 • Przygotowywanie i obsługa zagranicznych podróży służbowych pracowników, doktorantów i studentów,
 • Przygotowywanie i obsługa zagranicznych podróży służbowych pracowników w związku z realizacją zajęć dydaktycznych w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,
 • Obsługa pod katem ewidencyjnym i finansowym wizyt gości zagranicznych przyjeżdzających do Uniwersytetu w ramach zakresu działań działu,
 • Współpraca z działami podległymi kwestorowi w zakresie rozliczeń środków wydatkowanych w ramach zakresu działania działu,
 • Pozyskiwanie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym uczelni informacji o możliwościach uczestnictwa w programach międzynarodowych,
 • Kompleksowa obsługa programu Erasmus+KA103 (współpraca z krajami programu) i KA107 (współpraca z krajami partnerskimi) związana z obsługą studentów, doktorantów i pracowników wyjeżdzających oraz studentów przyjeżdżających, w tym koordynacja działań jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ramach programu,
 • Rekrutacja i obsługa uczestników programu non-degree oraz oferowanego kształcenia w języku angielskim studentom uczelni partnerskich Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie umów o współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z ośrodkami zagranicznymi na podstawie przedstawionych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu projektów umów w języku polskim z tłumaczeniem na język obcy,
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie umów o współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z ośrodkami zagranicznymi, na poziomie ogólnouczelnianym w ramach programu Erasmus+,
 • Obsługa pod katem ewidencyjnym i finansowym stypendystów przebywających w Uniwersytecie,
 • Koordynacja programów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA),
 • Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Sieci Uniwersytetów Pogranicza (SUP) oraz innych konsorcjów międzynarodowych, których członkiem jest Uniwersytet w Białymstoku,
 • Koordynacja międzynarodowych kursów intensywnych szkół letnich organizowanych na poziomie centralnym przez Uniwersytet w Białymstoku i uczelnie partnerskie,
 • Tłumaczenie korespondencji prowadzonej w języku obcym na potrzeby Biura Rektora.       

Na podstawie załącznika do zarządzenia nr 24  Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku

 

Pracownicy:

Kierownik - mgr Anna Sylwia Maj - 85 745 70 21, a.maj@uwb.edu.pl

 • umowy międzynarodowe
 • umowy Erasmus+
 • obsługa systemu POL-on w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Program Welcome to Poland

 mgr Piotr Białas - 85 745 70 19, p.bialas@uwb.edu.pl

 • współpraca z krajami partnerskimi programu Erasmus+ KA171 (przyjazdy)
 • współpraca UwB w ramach sieci międzynarodowych (SUP i inne)
 • delegacje do Filii UwB w Wilnie
 • "Polsko-Europejska Szkoła Prawa" - SPINAKER Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia
 • sekretarz redakcji czasopisma "Studia SUP"

mgr Urszula Danilczyk - 85 745 70 89, u.danilczyk@uwb.edu.pl

 • wyjazdy na zagraniczne staże i kwerendy
 • współpraca z krajami partnerskimi programu Erasmus+ KA171 (wyjazdy)
 • przyjazdy gości zagranicznych

mgr Magdalena Tkaczuk - 85 745 70 19, erasmus@uwb.edu.pl

 • wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ KA131
 • obsługa zagranicznych stypendystów
 • współpraca z NAWA

mgr Sylwia Leszczuk - 85 745 70 51, s.leszczuk@uwb.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Non-Degree
 • wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ KA131
 • wyjazdy nauczycieli akademickich na wykłady w ramach programu Erasmus+ KA131

mgr Joanna Matowicka - 85 745 70 51, incoming@uwb.edu.pl

 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ KA131
 • wyjazdy na konferencje zagraniczne
 • współpraca z Erasmus Student Network (ESN)

mgr Ewa Szpiganowicz - 85 745 70 44; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl

 • wyjazdy pracowników na szkolenia w ramach programu Erasmus+ KA131