BHP

 


Ogólna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy 
w budynku przy ul. Świerkowej 20B


Aktualizacja
oceny ryzyka zawodowego dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS; SARS-CoV-2


Skierowanie na badania lekarskie

Poradnia Medycyny Pracy

ul. Białówny 11, 15-437 Białystok

Rejestracja telefoniczna: (85) 742-22-64 w godzinach: 8-18.00 Poniedziałek - Piątek


Zarządzenie nr 3 Rektora UwB z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad przyznawania pracownikom UwB zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok


Aby uzyskać dofinansowanie na zakup okularów korygujących wzrok w wysokości 220 zł, należy do Zespołu bhp dostarczyć:

  1. Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym
  2. Kopię orzeczenia lekarskiego z Medycyny Pracy, w którym zalecono stosowanie okularów korygujących wzrok podczas użytkowania monitora ekranowego
  3. Oryginał faktury za zakup okularów wystawionej imiennie na pracownika