Biuro Karier
Aktualności

  

__________________________________________

 

STYPENDIA - STUDENCI

Rok akademicki 2022/2023

 

1 grudnia 2022 roku
została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium
:
socjalnego,
zapomogi i
stypendium dla osób niepełnosprawnych Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych, należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie

                ------------- -------------

Link do strony: USOSweb.uwb.edu.pl 

Więcej informacji na stronie KLIKNIJ

__________________________________________

 

REKRUTACJA

Na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Na studia semestralne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu

Od 30 października do 30 listopada 2022

(krajowy program wymiany) 

  

 

  

Studentów zainteresowanych wyjazdem na

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy do Działu Spraw Studenckich - Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów 

 Więcej informacji o programie >>> Kliknij

______________________________________

 

 STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA 
na rok akademicki 2022/2023
 

 

O stypendium ministra może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (lub został przyjęty na studia drugiego stopnia). Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który w okresie studiów wykazał się znaczącymi osiągnieciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Osiągnięcia naukowe, umożliwiające ubieganie się o stypendium:
1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej ...
2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ...
3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię ...
4) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem na międzynarodowej konferencji naukowej ...
5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu ...

Więcej szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć naukowych na stronie UwB - Kliknij 

Aby ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, należy:
- Pobrać i wypełnić wniosek (student)
- Przesłać do dziekanatu wydziału najpóźniej do dnia 5 października wniosek w wersji elektronicznej - uwaga termin ten musi uwzględniać dostarczenie wniosku odpowiednio wcześniej, tak aby mógł on zostać oceniony przez dziekana wydziału pod względem osiągnięć naukowych (student)
- Wniosek wraz z załączonymi dokumentami ocenia dziekan wydziału pod względem formalnym oraz spełniania kryteriów dotyczących szczególnych osiągnięć naukowych określonych przez ministra w rozporządzeniu
- Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosek wraz z załączonymi dokumentami przekazywany jest do dnia 10 października do Działu Spraw Studenckich
- Dział Spraw Studenckich po otrzymaniu pozytywnie zaopiniowanego wniosku tworzy w Systemie ZSUN/OSF wniosek w wersji elektronicznej i zakłada studentowi konto redaktora pomocniczego oraz przesyła na adres mailowy studenta login i hasło do wygenerowanego w ZSUN/OSF wniosku
- Wprowadzić 
do dnia 15 października w wygenerowanym w systemie ZSUN/OSF wniosku niezbędne dane: (student)
a) dane osobowe (studenta) w formie tekstowej w części B wniosku (Dane i informacje dotyczące studenta),
B) informacje o osiągnięciach naukowych w formie tekstowej wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji C wniosku
(Rodzaj osiągnięć, Wykaz osiągnięć naukowych, Monografie naukowe, Referaty na konferencjach, Załączniki

Więcej szczegółowych informacji dotyczących procedury na stronie UwB - Kliknij 

 

 

______________________________________ 

 MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2022/2023 w systemie USOSweb

KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 (AKTUALIZACJA: 11.07.2022)

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2022/2023:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie od 26 lipca 2022 r. godz. 00:01 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 23:59,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie od 18 sierpnia 2022 r. godz. 00:01 do 31 sierpnia 2022 r. godz. 23:59 

 

Termin kwaterowania na rok akademicki 2022/2023

UWAGA:  Informujemy, że kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w terminie od (środa) 28 września 2022 r. do 5 października 2022 r. (środa)

 

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych (również niestacjonarnych). Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

`

Pliki do pobrania:

  Kliknij: Przejście do zakładki Domy Studenta

 

______________________________________

 

CommunITy – program skierowany do studentów

 Totalizator Sportowy wraz z fundacją Zwolnieni z Teorii uruchamiają program CommunITy, w ramach którego zespoły złożone ze studentów będą realizować autorskie projekty społeczne. Celem inicjatywy jest przedewszystkim wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, umiejętności zarządzania projektami, pracy zespołowej i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Zadaniem uczestników będzie samodzielne dobranie się w zespoły, zidentyfikowanie problemu społecznego, a następnie zaproponowanie rozwiązania w formie projektu. Studentów wspierać będą specjalna platforma przygotowana przez Zwolnionych z Teorii (www.zwolnienizteorii.pl) oraz dedykowani programowi mentorzy z Totalizatora Sportowego. Rolą przedstawicieli spółki będzie pomoc zespołom w obraniu właściwego kierunku działań, służenie radą oraz motywowanie do dalszej pracy. Na zakończenie programu uczestnicy otrzymają certyfikat od Totalizatora Sportowego, a także międzynarodowy certyfikat Project Management Principles, wydawany przez Project Management Institute ATP.

 

Jak działa program?

START: Program communITy jako element realizacji danego przedmiotu

Studenci rejestrują się i zakładają swoje projekty na platformie zwolnienizteorii.pl

W całym procesie mogą liczyć na wskazówki na platformie, motywującą ścieżkę i odznaki oraz na dedykowanego mentora ZWZT

Otrzymują wsparcie ekspertów z Totalizatora Sportowego oraz koordynatora programu

Mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych szkoleniach i wydarzeniach prowadzonych przez Totalizatora Sportowego

META: Na koniec każdy student otrzyma certyfikat Project Management Principles META Studenci rejestrują się i zakładają swoje projekty na platformie zwolnienizteorii.pl 


Więcej informacji na stronie programu: Totalizator Sportowy partnerem CommunITy – programu skierowanego do studentów

Materiał do pobrania: Plik Program CommunITy

Kontakt: Aneta Rusak aneta.rusak@zawolnienizteorii.pl

 

______________________________________

EUROSTUDENT VIII

 

 

Dołącz już dziś!
Link do kwestionariusza
ankiety internetowej:
 https://pbs.pl/eurostudent  

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.

E-mail do studentów Eurostudent: Plik

 

  

PRÓBA BADAWCZA Łącznie badaniem objętych zostanie co najmniej 10 000 studentów. Aby cechy przebadanej grupy wiernie odzwierciedlały cechy całej populacji, zwracamy się do wszystkich uczelni w Polsce.
Badanie skierowane jest do studentów:
• obu płci
• osób studiujących stacjonarnie (dziennie) oraz niestacjonarnie (zaocznie lub wieczorowo)
• osób studiujących na studiach:
           - pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich lub równorzędnych)
           - drugiego stopnia (lub równorzędnych)
           - jednolitych (magisterskich lub równorzędnych)
           - osób studiujących na studiach podyplomowych
           - na odległość (studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)

 

Więcej informacji: eurostudent.eu lub eurostudent@pbs.pl

Infolinia projektowa: 511 890 222 (pn-pt 8.00-16.00)

ZLECENIODAWCA Ministerstwo Edukacji i Nauki
WYKONAWCA PBS Sp. z o.o.
POPULACJA BADANA studenci uczelni wyższych w Polsce
RESPONDENCI minimum 10 000 studentów ze wszystkich uczelni w Polsce
TERMIN REALIZACJI maj – czerwiec 2022
TECHNIKA BADAWCZA ankieta internetowa (CAWI) 

 ______________________________________

Ambasador Deloitte TECH

 

 

Program Ambasador Deloitte TECH to prestiżowy program zrzeszający studentki i studentów kierunków informatycznych i matematycznych z najlepszych polskich uczelni, których rolą jest reprezentacja firmy w środowisku akademickim. Roczna kadencja da Ci wiedzę, doświadczenie oraz okazję do współpracy ze specjalistami z zespołów technologicznych oraz Deloitte Digital. Otrzymasz od nas liczne szkolenia, możliwość uczestnictwa bez konieczności rekrutacji w różnych wydarzeniach Deloitte w Polsce, a także będziesz współtworzyć z nami unikatowe projekty wizerunkowe i rekrutacyjne dla studentów jak np. podcasty Impact Stories, czy dzień otwarty Discover Deloitte TECH.

Aplikuj do 22 maja

Aplikuj do programu, jeżeli:

● jesteś studentką/ studentem I, II, III roku studiów licencjackich bądź inżynierskich na kierunku: informatyka, matematyka, analiza danych itp.,
● aktywnie działasz w organizacjach studenckich lub/i kołach naukowych,
● jesteś dyspozycyjna/y od września do czerwca,
● social media nie mają przed Tobą tajemnic,
● dobrze odnajdujesz się zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej.

Twoja przyszła rola:

Ambasador to osoba, która reprezentuje firmę w środowisku studenckim. Wiemy, że nikt nie zna Twojej uczelni i jej studentów lepiej niż Ty sam/a!

Jako Ambasador/ka Deloitte będziesz łącznikiem między światem biznesu a światem nauki. Twój głos jest dla nas ważny! Do Twoich zadań będzie należeć m.in.:

● reprezentowanie firmy Deloitte na uczelniach oraz środowisku studenckim,
● inicjowanie i współtworzenie wydarzeń promocyjnych na uczelni i w organizacjach studenckich,
● promowanie aktualnej oferty rekrutacyjnej Deloitte Digital wśród studentów i absolwentów,
● udział w wydarzeniach rekrutacyjnych np.: targi pracy, dni otwarte Deloitte,
● współtworzenie akcji Deloitte Digital skierowanych do studentek i studentów,
● udział w nagraniach podcastowych i sesjach zdjęciowych oraz tworzenie z nami materiałów video,
● dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych,
● obowiązkowy udział w spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych organizowanych przez Deloitte.