Biuro Karier
Aktualności

Postępowanie nostryfikacyjne

Uznanie dyplomu uzyskanego za granica za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w drodze postępowania nostryfikacyjnego

Kto dokonuje nostryfikacji
Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.
Podstawa prawna: art. 327 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Wykaz uczelni wraz z kategoriami naukowymi znajduje się na stronie ministerstwa: link

Dziedziny nauki
Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi jednostka uczelni posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Wykaz kategorii naukowych przyznanych przez MEiN w 2022 roku Uniwersytetowi w Białymstoku w poszczególnych dyscyplinach naukowych mogących prowadzić postępowanie nostryfikacyjne:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:
– dyscyplina nauki informatyka B+
– dyscyplina nauki matematyka B+
– dyscyplina nauki chemiczne B+
– dyscyplina nauki fizyczne B+

dziedzina nauk społecznych:
– dyscyplina ekonomia i finanse B+
– dyscyplina nauki prawne A+
– dyscyplina pedagogika B+

dziedzina nauk humanistycznych:
– dyscyplina filozofia B+
– dyscyplina historia A
– dyscyplina językoznawstwo B+
– dyscyplina literaturoznawstwo B+

Uniwersytet w Białymstoku przeprowadza postępowanie na zasadach i warunkach określonych w Zarządzeniu nr 45 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granica oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

Procedura złożenia wniosku oraz wymagane dokumenty
Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich.

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Uniwersytetu w Białymstoku.

Do wniosku dołącza się oryginały następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów,
  • dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów,
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba wnioskująca o nostryfikację została przyjęta na studia,
  • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia,
  • oświadczenie wnioskodawcy, że dyplom nie był przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w inne polskiej uczelni.

Dokumenty, o których mowa w punktach 1–3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet w Białymstoku.

Dział Spraw Studenckich przekazuje wniosek, zgodnie ze wskazaniem rektora, do dziekana wydziału, na którym realizowany jest taki sam lub podobny kierunek studiów odpowiadający kierunkowi studiów, których dyplom ukończenia ma być przedmiotem postępowania.

 

Powołanie komisji przez radę
Rada wydziału może powołać komisję celem przygotowania opinii w sprawach związanych z:

– oceną formalną wniosku,
– uzupełnienia wniosku,
– oceną merytoryczną wniosku oraz
– opinii wraz z uzasadnieniem w sprawie uznania lub odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu,

które przekazuje dziekanowi.

Dziekan i rada wydziału może zawiadamiać i wzywać wnioskodawcę do wykonania  czynności, takich jak:

– wskazanie rachunku bankowego UwB oraz terminu uiszczenia opłaty,
– uzupełnienie braków formalnych wniosku,
– przedłożenie tłumaczenia zwykłego,
– złożenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych,

na podany we wniosku adres mailowy.

 

Weryfikacji właściwości jednostki
Po otrzymaniu wniosku rada wydziału dokonuje weryfikacji swojej właściwości do oceny wniosku w sprawie postępowania. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania dziekan wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie do rektora. W przypadku potwierdzenia właściwości do przeprowadzenia postępowania dziekan wskazuje wnioskodawcy rachunek bankowy Uniwersytetu w Białymstoku, na jaki powinna zostać uiszczona opłata oraz termin uiszczenia opłaty, nie krótszy niż 14 dni.

 

Wykaz dyscyplin z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora na UwB
Wykaz uczelni uprawnionych do nadawania stopnia doktora znajduje się w systemie POL-on.

Wykaz dyscyplin z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora na UwB - Plik pdf

 

Kwantyfikator NAWA do porównania dyplomu z wzorem

https://kwalifikator.nawa.gov.pl/

 

Opisy zagranicznych systemów edukacji

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

 

Opłata za przeprowadzenie postępowania
Uczelnia pobiera opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w wysokości 3 200 zł.

Wnioskodawca może zostać zwolniony z opłaty w wysokości nie większej niż 50%, w przypadku gdy:
– udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej,
– posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiada Kartę Polaka lub wydano mu decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
– udokumentuje szczególne okoliczności niepozwalające na wniesienie opłaty.

Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje rektor na wniosek wnioskodawcy zaopiniowany przez dziekana. Podanie dołącza się do wniosku o wszczęcie postępowania.

 

Ocena formalna
Ocenę formalną złożonego wniosku przeprowadza rada wydziału.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosku wnioskodawca w terminie 14 dni jest zobowiązany do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Tłumaczenie na język polski
Rada wydziału może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 1-3.

Rada wydziału może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ocena merytoryczna
Rada wydziału dokonuje oceny merytorycznej wniosku.

 

Porównanie dyplomu
Rada wydziału porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych na danym wydziale.

 

Różnice programowe
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub w czasie trwania studiów rada wydziału może zobowiązać osobę wnioskującą do złożenia określonych:

– egzaminów lub
– odbycia praktyk zawodowych,

określając warunki i terminy odpowiednio ich przeprowadzenia lub odbycia.

Informacja o wystąpieniu różnic (wraz z wyjaśnieniem, na czym one polegają), a także o zastosowanych środkach kompensacyjnych (zdanie egzaminów, odbycie praktyk zawodowych) powinna być przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Praktyki zawodowe odbywają się odpowiednio na zasadach obowiązujących studentów właściwego kierunku studiów.

Wszystkie efekty uczenia się przypisane do programu studiów powinny zostać osiągnięte.

 

W celu przeprowadzenia egzaminów rada wydziału powołuje co najmniej 3-osobowy skład komisji. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół.

 

Decyzja Rady (uchwała)
Rada wydziału, po zapoznaniu się odpowiednio z protokołami komisji przeprowadzającej egzaminy lub zaświadczeniem o odbyciu praktyk zawodowych, podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do rektora o uznanie lub odmowie uznania dyplomu za równoważny z dyplomem ukończenia studiów na kierunku prowadzonym w uczelni.

 

Uznanie lub odmowa uznania przez Rektora
Decyzję o uznaniu lub odmowie uznania dyplomu za równoważny z dyplomem ukończenia studiów na kierunku prowadzonym w uczelni podejmuje rektor.

 

Rektor uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie otrzymanej uchwały rady w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do 90-dniowego terminu nie wlicza się okresów wyznaczonych na:

– przedłożenie tłumaczenia dokumentów (tłumaczenia zwykłego lub tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP),
– złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

 

Wydanie zaświadczenia oraz decyzji rektora
Dział Spraw Studenckich przekazuje:

– zaświadczenie wydawane po przeprowadzeniu postępowania nostryfikujące, odbiór potwierdzany w rejestrze,
– decyzję rektora o uznaniu lub odmowe uznania

 

Inne
Dokumentacja postępowania, zawierająca w szczególności wniosek wraz z załącznikami, uchwały rady wydziału, protokoły komisji, decyzję rektora, zaświadczenie o uznaniu dyplomu za równoważny, przechowywana jest przez wydział, na którym prowadzone jest postępowanie.

 

Uwaga
Wnioski przesłane drogą mailową nie otrzymują numeru rejestru nie obowiązuje je termin nadania biegu sprawie.

 

Link
Strona NAWA https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

 

Pliki do pobrania
Wniosek pdf
Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia pdf
Oświadczenie wnioskodawcy, że dyplom nie był przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w inne polskiej uczelni pdf
Zarządzeniu nr 45 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granica oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie pdf