BHP

 

Informacja o wpływie działalności z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i środowisko


 

Białystok 17.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 25.05.2021 r. w sprawie określenia zasad składania wniosku o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi akademickiemu ogłaszam termin składania wniosku o wynagrodzenie motywacyjne do 20 czerwca 2022 r. do godziny 1400.                 

Wnioski należy składać do Działu Spraw Osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 Zarządzenia nr 46 Rektora UwB z dn. 25.05.2021 r.

Załącznik nr 1 formularz do wniosku o dodatek motywacyjny - MS Word

Załacznik nr 2 formularz do wniosku o dodatek motywacyjny - MS Word

                                                                                           

Rektor 
                                                                       Uniwersytetu w Białymstoku
 Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

 


 

Białystok 26.05.2021 r.

                                                                        OGŁOSZENIE                                                                    

Zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 25.05.2021 r. w sprawie określenia zasad składania wniosku o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi akademickiemu ogłaszam termin składania wniosku o wynagrodzenie motywacyjne do 18 czerwca 2021 r. do godziny 1400. Wnioski należy składać do Działu Spraw Osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 Zarządzenia nr 46 Rektora UwB z dn. 25.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Pobierz treść ogłoszenia


Ogłaszam, że w dniu 9 lipca 2020 roku - w toku trzeciego terminu wyborów senatorów spośród pracowników niebędących nauczycielami wybrano dwóch przedstawicieli do Senatu UwB:

- panią Anetę Aleksandrowicz -  132 głosy (na 245 ważnie oddanych),
- pana Kamila Kobosko - 158 głosów (na 245 ważnie oddanych),

Informacja dodatkowa:
- pan Piotr Rode uzyskał 118 głosów (na 245 ważnie oddanych) i nie został przedstawicielem do Senatu UwB

Na tym wybory zakończono.

Białystok dnia 09 lipca 2020 roku - Robert Łazewski - Przewodniczący 23 OKW


OGŁOSZENIE WYBORCZE - aktualizacja (03.07.2020 r.)

w sprawie harmonogramu  wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z grupy pracowników nie będących nauczycielami - w formie zdalnej, przy pomocy technologii teleinformatycznych

trzeci termin

Pierwsza część ZDALNEGO zebrania wyborczego w TRZECIM  terminie - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB z grupy pracowników nie będących nauczycielami - sala 208 Rektorat UwB

06.07.2020 r. w godz.
8,00 - 10,00
składanie do Przewodniczącego OKW nr 23 Roberta Łazewskiego (Rektorat pok. 6B) - przez zgłoszonych w dniu 06.07.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust.1 i 2 Statutu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 08.07.2020 r. do godz. 13,00
Głosowanie zdalne w TRZECIM terminie- po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu glosowania w systemie ANKIETER. 
Uwaga: Przy nazwiskach kandydatów można będzie zaznaczyć swój głos za danym  kandydatem - poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie DWÓCH nazwiskach. Przełożeni pracowników nie mających dostępu do stanowisk komputerowych powinni zapewnić taką mozliwość wraz ze wsparciem pracownika od strony informatycznej.
09.07.2020 r. od godz.
8,00 do 11,00
Ogłoszenie wyników głosowania ZDALNEGO w TRZECIM terminie na stronie internetowej. 09.07.2020 r. o godz. 14,00

 


PROTOKÓŁ
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23
z wyboru senatora z dnia 03.07.2020 r.


OGŁOSZENIE WYBORCZE

w sprawie harmonogramu  wyboru trzech przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z grupy pracowników nie będących nauczycielami - w formie zdalnej, przy pomocy technologii teleinformatycznych

drugi termin

Pierwsza część ZDALNEGO zebrania wyborczego w DRUGIM  terminie - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB z grupy pracowników nie będących nauczycielami – Komisja Wyborcza nr 23 przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w sali 208 Rektorat UwB

30.06.2020 r. w godz.
8,00 - 10,00
składanie do Przewodniczącego OKW nr 23 Roberta Łazewskiego (Rektorat pok. 6B) - przez zgłoszonych w dniu 30.06.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust.1 i 2 Statutu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 02.07.2020 r. do godz. 13,00
Głosowanie zdalne w DRUGIM terminie- po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu glosowania w systemie ANKIETER.
Uwaga: Przy nazwiskach kandydatów można będzie zaznaczyć swój głos za danym  kandydatem - poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie trzech nazwiskach. Przełożeni pracowników nie mających dostępu do stanowisk komputerowych powinni zapewnić taką mozliwość wraz ze wsparciem pracownika od strony informatycznej.
03.07.2020 r. od godz.
8,00 do 11,00
Ogłoszenie wyników głosowania ZDALNEGO w DRUGIM terminie na stronie internetowej. 03.07.2020 r. o godz. 14,00
trzeci termin

Pierwsza część ZDALNEGO zebrania wyborczego w TRZECIM  terminie - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB z grupy pracowników nie będących nauczycielami - Komisja Wyborcza nr 23 przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w sali 208 Rektorat UwB

06.07.2020 r. w godz.
8,00 - 10,00
składanie do Przewodniczącego OKW nr 23 Roberta Łazewskiego (Rektorat pok. 6B) - przez zgłoszonych w dniu 06.07.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust.1 i 2 Statutu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 08.07.2020 r. do godz. 13,00
Głosowanie zdalne w TRZECIM terminie- po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu glosowania w systemie ANKIETER.
Uwaga: Przy nazwiskach kandydatów można będzie zaznaczyć swój głos za danym  kandydatem - poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie trzech nazwiskach. Przełożeni pracowników nie mających dostępu do stanowisk komputerowych powinni zapewnić taką mozliwość wraz ze wsparciem pracownika od strony informatycznej.
09.07.2020 r. od godz.
8,00 do 11,00
Ogłoszenie wyników głosowania ZDALNEGO w TRZECIM terminie na stronie internetowej. 09.07.2020 r. o godz. 14,00

OGŁOSZENIE (8.05.2020 r.) – zmiany dotyczące wniosków ZFŚS

Uprzejmie informujemy, że w terminie do 15 czerwca 2020 r. można składać wnioski o:
- dopłatę do wczasów pracownika oraz dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
- dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
a) w wieku 3-25 lat - w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku,
b) w wieku 3-13 lat - w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu na dziecko/paczka/.

Wnioski składać należy wyłącznie w  wersji papierowej, w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat), do przeznaczonego w tym celu pojemnika „Oświadczenie uprawnionego do dopłat i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku”.

Do czasu weryfikacji Państwa wniosków w Sekcji Spraw Socjalnych pracodawca wypłaca świadczenia w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze związkami zawodowymi. Termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi tabel dopłat zostaje przesunięty do 15 lipca 2020 r. Na wezwanie pracodawcy i w terminie przez niego wskazanym wnioskodawca będzie mógł przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:
- złożone roczne deklaracje podatkowe PIT za 2019 r.,
- w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem rolnym (powyżej 1 Ha fizycznego), aktualne zaświadczenie lub decyzje podatkowe z Urzędu Gminy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich,
- w przypadku ubiegania się o dopłaty na dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej/studenta/doktoranta lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (uczelnię).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości. (Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB).

Druki oświadczenia z wnioskami można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2019, uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka (patrz § 9 w: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.), przy czym bez udokumentowania jest to kwota od 6001 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych:
poniedziałek-czwartek godz. 7.30-15.00
piątek 8.00-14.00
tel. 85-745-70-55, 85-745-71-22
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl 


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru elektora z dnia 05.03.2020 r.


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru elektora z dnia 25.02.2020 r.


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru senatora z dnia 25.02.2020 r.


OGŁOSZENIE O PONOWNYM ZEBRANIU WYBORCZYM

Okręgowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 08.30 w auli dydaktyczno-widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku w Okręgu nr 23 odbędą się wybory uzupełniające 6 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku.

pełna treść ogłoszenia

Uchwała nr 2 w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych w Uniwersytecie w Białymstoku


Szanowni Państwo,

Przewodniczący komisji wyborczej dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przypomina, iż w dniu 17 lutego 2020 roku ogłoszono informację o zebraniu wyborczym wyznaczonym na dzień 25 lutego 2020.

 

Robert Łazewski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

pełna treść ogłoszenia 

 


 

Sanowni Państwo,

 

Przypominamy pracownikom Uniwersytetu w Bialymstoku, że wnioski o dopłaty i świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z oświadczeniami o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składane są w Sekcji Spraw Socjalnych do dnia 15 maja 2019 r.

mgr Alicja Kotowicz

Kierownik Sekcji Spraw Socjalnych


Szanowni Państwo, członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) Uniwersytetu w Białymstoku

W dniach 06.11.18 r. – 08.11.18 r. odbędą się wybory kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2018-2022.

Członkowie PKZP głosują w następujących lokalizacjach:

  • Administracja Ogólnouczelniana oraz SPNJO– portiernia budynku Rektoratu
  • Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej – Repozytorium (II piętro, p. 201)
  • Domy Studenta przy ul. Żeromskiego i przy ul. Pogodnej – portiernia Domu Studenta przy ul. Pogodnej
  • Emeryci – portiernia budynku przy placu NZS 1
  • Kampus – Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania – Biblioteka Wydziału (parter, p. 116)
  • Wydział Filologiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny – portiernia budynku Wydziałów przy placu NZS 1
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz SWFiS – portiernia budynku Wydziału PiP
  • Wydział Prawa – portiernia budynku Wydziału
  • Na karcie zgłoszeniowej można wskazać maksymalnie 30 nazwisk kandydatów.

Zarząd ZNP Pracowników UWB
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UwB
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB

Plik do pobrania:

Regulamin obrad WZD

Regulamin wyborów delegatów na WZD

Statut PKZP