BHP

OGŁOSZENIE

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia  2022 roku
wybrano na czteroletnia kadencję Zarząd PKZP
w n/w składzie:

Przewodnicząca – Aleksandra Odzijewicz

Wydział Matematyki, K. Ciołkowskiego 1 M, pokój 2017, tel. 83 14

Sekretarz – Małgorzata Sielachowska

Administracja Centralna, ul. Świerkowa 20 B, Dział Ewidencji i Inwentaryzacji, pok. 3/21; tel. 70 63

Skarbnik – Stanisław Żukowski

Wydawnictwo UwB;  ul. Świerkowa 20 B, pokój  1/37 ; tel. 71 59

Członek – Anna Roszkowska

Instytut Biologii, ul. K. Ciołkowskiego 1 J, Zakład Biofizyki, pokój  2069 ; tel. 84 05

Członek – Mariola Sak

Administracja Centralna , ul. Świerkowa 20B, Zespół ds. Audytu i Kontroli, pokój 117; tel. 70 47

Księgowa PKZP – Sylwia Maciejczuk

Administracja Centralna, ul. Świerkowa 20 B, Dział Finansowo-Księgowy; pokój 3/20;  tel. 70 29

Kasa PKZP – Urszula Pigiel

Administracja Centralna, ul. Świerkowa 20 B, Dział Finansowo-Księgowy; pokój 3/14;  tel. 70 36

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Anna Nalewajko

Administracja Ogólnouczelniana, ul. Świerkowa 20 B, Dział Ewidencji i Inwentaryzacji, pok. 3/22; tel. 72 20

Sekretarz –Justyna Iwaniuk

Administracja Centralna, ul. Świerkowa 20 B, Dział Księgowy, p.o. Kierownika Działu Księgowego, Pokój 209B, tel. 70 33

Członek  - Katarzyna Tarasiewicz-Koronczewska

Wydział Matematyki, ul. K. Ciołkowskiego 1 M, Biblioteka Wydziału,  pokój 1003, tel. 83 40

 


OGŁOSZENIE 

Wyniki wyborów delegatów na Walne Zebranie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie w Białymstoku na kadencję 2022–2026

Wybory delegatów na Walne Zebranie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie w Białymstoku zostały przeprowadzone w dniach od 14 do 16 listopada 2022 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UwB, pod nadzorem przedstawicieli związków zawodowych działających na Uniwersytecie, będących członkami Komisji Wyborczej.

Komisja Wyborcza stwierdza, że mandaty delegata na Walne Zebranie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie w Białymstoku  na kadencję 2022–2026 otrzymali:

 

 1. Odzijewicz Aleksandra
 2. Sielachowska Małgorzata
 3. Maciejczuk Sylwia
 4. Żukowski Stanisław
 5. Roszkowska Anna
 6. Samsonowicz Helena
 7. Nalewajko Anna
 8. Pigiel Urszula
 9. Kotowicz Alicja
 10. Goryń Patrycja
 11. Lis-Gaber Kamila
 12. Tarasiewicz-Koronczewska Katarzyna
 13. Michalik Agnieszka
 14. Chrzanowska Ewa
 15. Dojlidko Aneta
 16. Iwaniuk Justyna
 17. Kołodko Piotr
 18. Bielenia Alicja
 19. Bonisławska Anna
 20. Grynczel Ewa
 21. Fiedorow Katarzyna
 22. Galińska Katarzyna
 23. Gromak Zbigniew
 24. Łempicka Katarzyna
 25. Stoczko Justyna
 26. Sak Mariola
 27. Kozłowska Ewelina
 28. Niczyporuk Anna
 29. Puksza Katarzyna
 30. Siergowicka Paula

NSZZ „Solidarność” UwB
ZNP Pracowników UwB
Związek Zawodowy Pracowników UwB
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB

 


 OGŁOSZENIE 

Szanowni Państwo, członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) Uniwersytetu w Białymstoku 

W dniach 14-16 listopada 2022r. w godzinach 8.00-14.00. odbędą się wybory kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2022-2026 

Członkowie PKZP głosują w następujących lokalizacjach: 

Jednostki zlokalizowane w budynku Rektoratu, Domy Studenta, Archiwum, Wydział Nauk o Edukacji, Instytut Studiów Kulturowych oraz SWFiS – portiernia budynku Rektoratu 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia – pokój 035 

Kampus (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki oraz Instytut Informatyki), UCK, UCP, CPN – Biblioteka Wydziału Matematyki 

Wydział Ekonomii i Finansów oraz Instytut Zarządzania – Biblioteka Ekonomiczna 

Jednostki zlokalizowane przy Placu NZS 1 i Liniarskiego 3, Katedra Teologii Katolickiej oraz emeryci – portiernia budynku Wydziału HiSM przy placu NZS 1 

Wydział Prawa – portiernia budynku Wydziału 

Na karcie zgłoszeniowej można wskazać maksymalnie 30 nazwisk kandydatów. Lista członków kasy, którzy mogą zostać kandydatami na delegatów będzie dostępna w każdym wyznaczonym punkcie do głosowania.

 

Związek Zawodowy Pracowników UwB
ZNP Pracowników UwB
NSZZ „Solidarność” UwB
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB

 


UWAGA CZŁONKOWIE PKZP przy UwB (2022 rok)

Zasady składania wniosków i otrzymywania pożyczek w PKZP w 2022 r. 

 1. Wnioski można złożyć w budynku administracji przy ul. Świerkowej 20B u:
 • Pani Małgorzaty Sielachowskiej – pokój 3/21, tel. 85 745 70 63,
 • Pani Sylwii Maciejczuk – pokój 209c, tel. 85 745 70 29.
 1. Wnioski składamy do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. Posiedzenie Zarządu PKZP będzie odbywać się nie wcześniej niż 9-go dnia każdego miesiąca.
 3. Pożyczki wypłacane będą na rachunek bankowy, bądź w gotówce. Gotówkę będzie można odebrać w dowolnym oddziale banku Millenium w drugiej połowie następnego miesiąca.
 4. W związku z realizacją wypłat gotówkowych w banku na wniosku o pożyczkę należy wpisać nr pesel lub nr dowodu osobistego (nowe druki wniosków na stronie internetowej UwB – zakładka PKZP).
 5. Raty lub ich część, spłacane indywidualnie przez pracownika (nie potrącane z wypłaty) spłacamy w dowolnym oddziale banku Millenium bez prowizji na konto PKZP przy Uniwersytecie w Białymstoku,
  nr konta 72 1160 2202 0000 0002 5240 6118.
 6. Osoby spłacające pożyczkę samodzielnie muszą w każdym miesiącu sprawdzić u Pani Maciejczuk wysokość raty.
 7. Wysokość wpisowego wynosi 50,00 zł, a składki miesięcznej 30,00 zł.
 8. Wysokość kwoty pożyczki od 1 kwietnia 2022r.wynosi maksymalnie  15 000,00 zł.
 9. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
 10. Podania o prolongatę w spłacie pożyczki wymagają bezwzględnie podpisów poręczycieli zgodnie z § 35 Statutu PKZP przy UwB.
 11. Informacje o wysokości swoich wkładów można uzyskać u Pani Sylwii Maciejczuk, ul. Świerkowa 20B, pokój 209c, tel. 85 745 70 29.

Zarząd PKZP przy UwB