Cudzoziemcy

Zasady ogólne

 

Cudzoziemcy rejestrują się w systemie IRK, zakładają osobiste konta, wypełniają ankietę osobową, wnoszą opłatę rekrutacyjną* oraz załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille następujące dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem:

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie załączają skan dokumentu, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. z 1668 z późń. zm.), zwana dalej Ustawą,

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia załączają skan dyplomu ukończenia studiów, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, potwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 326-327 Ustawy.

 

Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 

*Kod SWIFT dla przelewów zagranicznych:

BIGBPLPWXXX
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa