Biblioteka Uniwersytecka zrealizowała projekt dofinansowany z MNiSW związany z rekordami analitycznymi

Data wydarzenia 05-12-2017

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia wraz z Bibliotekami Wydziałowymi i Instytutowymi zrealizowała projekt pn. „Wzbogacanie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku”, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Jak wskazuje nazwa, projekt miał na celu utworzenie rekordów analitycznych - w liczbie 9000 - rejestrujących zawartość czasopism wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku (wcześniej Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku) w latach 1968-2016. Opracowane w ten sposób zostały:  „Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego”, „Formalized Mathematics”, „Optimum”, „Białostockie Archiwum Językowe”, „Białostockie Studia Prawnicze”, „Idea”, „Białostockie Teki Historyczne”, „Studia Podlaskie”, „Rocznik Teologii Katolickiej”, „Linguodidactica”, „Pogranicze”, „Miscellanea Historico-Iuridica”, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, „Białostocczyzna” i inne.

Czym jest rekord analityczny? To opis bibliograficzny dokumentu niesamoistnego wydawniczo, czyli części książki (rozdziału), czasopisma czy pracy zbiorowej (artykułu). Nazwa rekordu odnosi się więc do analizy zawartości całej pracy. W katalogu BU rekordy analityczne są powiązane z rekordami macierzystymi (opisami bibliograficznymi dokumentu samoistnego wydawniczo, w tym wypadku całego czasopisma) w taki sposób, by łatwo można było przeglądać zarówno zasób poszczególnych czasopism, jak i dotrzeć do nich za pośrednictwem pojedynczego artykułu.

Jakie znaczenie ma realizacja tego projektu dla społeczności uniwersyteckiej? Uzupełnienie katalogu o rekordy analityczne ułatwia wyszukiwanie informacji zawartych w czasopismach bez konieczności żmudnego  przeglądania ich spisów treści numer po numerze. Ponadto większość rekordów utworzonych dla najnowszych numerów posiada linki kierujące do pełnego tekstu znajdującego się w uczelnianym Repozytorium czy Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, dzięki czemu łatwo można dotrzeć do poszukiwanego materiału bez wychodzenia z domu.
Co więcej, dzięki realizacji tego projektu niemal pięćdziesięcioletni dorobek uczelni stał się lepiej widoczny nie tylko w całym kraju, ale i świecie – konkretne artykuły można wyszukać nie tylko w katalogu centralnym NUKAT, zrzeszającym obecnie około 130 bibliotek, ale i w światowym katalogu WorldCat czy też za pomocą narzędzi Google.

Więcej informacji na temat projektu i rekordu analitycznego można znaleźć na blogu BU „Egzemplarz (nie)obowiązkowy”:

http://egzemplarznieobowiazkowy.blogspot.com/2017/07/rekord-analityczny-w-katalogu_12.html 

"Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku" - zadanie finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.