Blisko 9 mln dla Uniwersytetu w Białymstoku na rozwój humanistyki

Data wydarzenia 07-11-2018

Uniwersytet w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości". Dzięki temu uczelnia otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8.791.222 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój potencjału badawczego dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Tytuł zwycięskiego projektu brzmi „Doskonalenie obszaru nauk humanistycznych na Uniwersytecie w Białymstoku poprzez umiędzynarodowienie oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu”.  Będzie on realizowany przez 4 lata - od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie badań językoznawczych i literaturoznawczych prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku. Otrzymane środki pozwolą na realizację projektów badawczych, wydanie monografii i artykułów naukowych, sfinansowanie wyjazdów naukowców na kwerendy biblioteczne i archiwalne czy przeprowadzenie badań ankietowych. Uczelnia zamierza też zatrudnić młodych pracowników naukowych i tym samym zwiększyć ich udział w strukturze zatrudnienia w rozwijanych dyscyplinach – planowane są konkursy dla doktorantów i doktorów. 

Ważnym elementem projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia. Pieniądze z RID zostaną przeznaczone m.in. na organizację międzynarodowych konferencji naukowych,  wyjazdy pracowników UwB na konferencje i staże zagraniczne, zatrudnienie profesorów wizytujących z zagranicznych uczelni. Jednym z zadań projektowych jest też wprowadzenie czasopism wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku w obszarze językoznawstwa i literaturoznawstwa do międzynarodowej bazy Scopus. 

Dofinansowanie w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" umożliwi ponadto powiększenie zbiorów bibliotek oraz wykupienie dostępu do zagranicznych baz naukowych. Powstanie też zespół badawczy zajmujący się opracowaniem nowoczesnych metod nauczania w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz przygotowaniem narzędzi do ich wdrożenia (m.in. podręczniki, materiały do ćwiczeń, zasoby e-learningowe).

Warto podkreślić, że Uniwersytet w Białymstoku to jedyna uczelnia, która w rozstrzygniętym konkursie uzyskała dofinansowanie na projekt obejmujący językoznawstwo i literaturoznawstwo.  

Listę wszystkich zwycięskich projektów można znaleźć na stronie MNiSW.