Wymogi dotyczące uznawalności świadectw dojrzałości uzyskanych poza Polską

 

I Uznanie z mocy prawa (art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

 

  1. Świadectwo i inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce:
  • dotyczy świadectw z państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  1. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  2. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
  3. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

Świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w tych umowach:

  • obowiązujące umowy: Austria, Białoruś, Czechy, Francja, Libia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Chiny),
  • państwa objęte Konwencją Praską, dotyczy dyplomów wydanych w okresie obowiązywania Konwencji: Czechosłowacja, Jugosławia (SFRJ), NRD, ZSRR – nieistniejące państwa oraz Armenia, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam.

II Uznanie na podstawie decyzji administracyjnej (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

Świadectwa wydane w państwie nieobjętym umową (np. Rosja) uznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego Kuratora Oświaty.