Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

Kwalifikacja kandydatów na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie  wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia wynosi 100. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:

1)    w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu,

2)  w przypadku, gdy pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z więcej niż jednego przedmiotu, wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (z przedmiotów objętych rekrutacją) są sumowane, a następnie dzielone przez liczbę przedmiotów.

3)    w przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują możliwość wyboru przedmiotu, kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.

Nowa matura

Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:

1)    wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1% = 1pkt),

2)    wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym  mnożony jest przez współczynnik 0,65,

3)    wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0,

4)    wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.

Stara matura

Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

      w skali 6-stopniowej:                                      w skali 4-stopniowej:

      6,0       –          90 pkt                                      5,0       –          80 pkt

      5,0       –          75 pkt                                      4,0       –          60 pkt

      4,0       –          55 pkt                                      3,0       –          40 pkt

      3,0       –          40 pkt                                     

      2,0       –          20 pkt

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kwalifikacja kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na następujących zasadach:

1)   jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:

       a) ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

       5,0       –          100 pkt

       4,5       –          80 pkt

       4,0       –          60 pkt

       3,5       –          40 pkt

       3,0       –          20 pkt

       Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

b) średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy kwalifikacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0,

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),

d) w przypadku, gdy zasady rekrutacji wskazują kierunek preferowany, kandydatom, którzy ukończyli inne kierunki studiów, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.

2)  jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.

W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w szczególności dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). 

 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie 

 

Kwalifikacja kandydatów na niestacjonarne jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się na takich samych zasadach jak na studia stacjonarne,