Wymagane dokumenty

 

Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na studia prowadzone w języku polskim na dany wydział, a na studia prowadzone w języku obcym do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji komplet następujących dokumentów

1) wydrukowaną z systemu IRK ankietę osobową,

2) wydrukowane z systemu IRK podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zawierające aktualne zdjęcie kandydata o wymiarze 35 mm x 45 mm,

3) poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

 1. kopię świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

4) okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski,

5) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,

Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

 1. zezwolenie na pobyt stały,
 2. Kartę Polaka,
 3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku,

Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

 1. dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
 2. dla których język obcy jest językiem ojczystym,
 3. którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
 4. którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

7) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):  

 1. polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub
 2. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 3. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub
 4. potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

A w przypadku braku takiego dokumentu, złożą oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

8) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

9) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

11) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich.