Wymogi dotyczące uznawalności dyplomów uzyskanych poza Polską

 

I Uznanie z mocy prawa (art. 326 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Kandydaci zakwalifikowani na studia, posiadający dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) potwierdzający ukończenie:

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,

2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia,

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.

  • dotyczy dyplomów uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

II Uznanie na podstawie umów międzynarodowych

Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność(np.: Austria, Czechy, Białoruś, Francja, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina)

 

III Uznanie dyplomów w drodze postępowania nostryfikacyjnego (art. 327 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dyplom ukończenia studiów za granicą w kraju, z którym kwestie uznawalności wykształcenia nie regulują umowy o równoważności lub ekwiwalencji dokumentów o wykształceniu (np. Rosja), może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w drodze postępowania nostryfikacyjnego.