Zasady rekrutacji

 

  1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
  2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
    • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
    • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
  3. Następnie składa komplet wymaganych dokumentów.
  4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.