Wymagane dokumenty

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składa następujące dokumenty:

1) ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),

3) kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,

4) pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,

5) oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie w Białymstoku o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej,

6) poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami); w przypadku gdy w suplemencie nie zawarto średniej ze studiów, należy złożyć zaświadczenie o średniej uzyskanej z jednostki macierzystej,

7) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,

8) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe:

a) kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej,  w której  zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów złożonych do czasopisma –  nazwę czasopisma,

b) poświadczoną przez Uniwersytet w Białymstoku na podstawie przedłożonego oryginału:

 • kopię zaświadczenia (certyfikaty) o czynnym udziale w konferencjach lub seminariach naukowych, podpisane przez organizatora, z podaniem tytułu wystąpienia oraz kopię programów konferencji lub seminariów naukowych (z uwzględnieniem wystąpienia kandydata),
 • kopię zaświadczenia o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR, NPRH), podpisane przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim kandydata i lat jego realizacji,
 • kopię decyzji o przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nagrodach lub stypendiach, zaświadczenia o innych uzyskanych stypendiach naukowych/badawczych przyznanych kandydatowi przez instytucję inną niż uczelnia, w której się kształcił, dyplomu honorowego ukończenia studiów,
 • kopię zaświadczenia o otrzymaniu nagród lub wyróżnień za pracę dyplomową, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych,
 • kopię zaświadczenia o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego (nieobjętego programem studiów), uczestniczeniu w programie szkoły organizowanej przez szkołę wyższą lub instytucję badawczą,
 • kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość danego nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (wykaz certyfikatów branych w postępowaniu konkursowym znajduje się w załącziku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 141),
 • kopię zaświadczenia o działalności w studenckim kole naukowym podpisanego przez jego opiekuna (nauczyciela akademickiego),
 • kopię zaświadczenia o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata (np. wykłady, prelekcje, publikacje),
 • kopię dokumentu poświadczającego uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia,

9) wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym. Wniosek taki należy złożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej na 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2. Jeśli dyplom ukończenia studiów wraz z suplementami jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz załączony wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, które powinno być dokonane przez:

 • osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 

3. Kandydaci składają wymienione w ust. 1 pkt 8 dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski lub język angielski. Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym prowadzone jest kształcenie w danej dyscyplinie naukowej w szkole doktorskiej, co najmniej na poziomie B2.

 

4. Kandydat rekomendowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej oświadczenia, że:

 • będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej w jednej dyscyplinie naukowej, do której został przyjęty,
 • nie był doktorantem w szkole doktorskiej i nie pobierał stypendium doktoranckiego/ był doktorantem w szkole doktorskiej i pobierał stypendium doktoranckie wraz ze wskazaniem okresu,
 • posiada stopień/nie posiada stopnia doktora oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora,
 • nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
 • w przypadku rekomendacji do kilku dyscyplin naukowych wskaże tylko jedną z nich.

 

 

Do pobrania:

Uchwała – Uchwała nr 2983 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz kandydata

a. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

b. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

c. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych [PL]

c. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych [Eng]

Załącznik nr 2 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej [PL]

Załącznik nr 2 – Pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej [Eng]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej [PL]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej [Eng]

Załącznik nr 4 – Kryteria rekrutacji do:

a. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

b. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

c. Szkoła Doktorska Nauk ścisłych i Przyrodniczych

 

 

 

-----

Szkoła Doktorska Nauk ścisłych i Przyrodniczych 

Study programme at the Doctoral School of Exact and Natural Sciences at the University of Bialystok

ENG Uchwaa nr 2983 w sprawie zasad i trybu rekrutacji

Program ksztacenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisych i Przyrodniczych UwB