Jednym z podstawowych sposobów monitorowaniu jakości kształcenia jest anonimowa ankietyzacja. Jej podstawowe formy stosowane w UwB prezentuje poniższa tabela.

Nazwa

Ankietowani

Opis

ankieta oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem

studenci,

doktoranci,

uczestnicy  studiów podyplomowych

dotyczy wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych programami studiów i programami kształcenia w szkołach doktorskich; przeprowadzana po zakończeniu zajęć dydaktycznych (na studiach podyplomowych – na zasadach określonych przez RW)

ankieta ewaluacyjna

studenci, doktoranci, uczestnicy  studiów podyplomowych

służy ocenie satysfakcji studenta ze studiów, obejmuje też monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów (zasobów bibliotecznych, jakości infrastruktury dydaktycznej, dostępności i przejrzystości informacji na temat kształcenia i organizacji zajęć); przeprowadzana na zasadach ustalonych w jednostce

ankieta dotycząca mobilności studentów

studenci i doktoranci uczestniczący w wymianie międzynarodowej

służy ocenie programu mobilności studentów i doktorantów i jego realizacji; dotyczy funkcjonującej wymiany w ramach umów pomiędzy uczelniami, systemu zasad zaliczania osiągnięć, wykorzystania doświadczeń zdobytych podczas kształcenia realizowanego na innych uczelniach oraz opinii przekazanych przez studentów i doktorantów przyjeżdżających (polskich i zagranicznych)

ankieta absolwenta

absolwenci

dotyczy opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów; obejmuje ocenę programu studiów, kadry dydaktycznej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektów uczenia się; przeprowadzana na koniec studiów


Ponadto jednostki zbierają opinie pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów poprzez prowadzenie anonimowych badań ankietowych (pozwalają one  na uwzględnianie – w miarę możliwości – w programach studiów aktualnych potrzeb rynku pracy i przyczynią się do podniesienia poziomu przygotowania zawodowego przyszłych pracowników), a  Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów we współpracy z jednostkami monitoruje kariery zawodowe absolwentów studiów.