INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami przy wdrażaniu innowacyjnych projektów.
W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

  • przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierajıcych w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
  • analizowanie możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem,
  • finansowanie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku.  Liderem projektu jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. Projekt konsorcjum o łącznej wartości 3 322 000,00 zł uzyskał łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie 2 982 000,00 zł.

Projekt jest realizowany od 1.07.2020 do 30.04.2023 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista prac przedwdrożeniowych zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”: 

  • Opracowanie i walidacja metody oceny biodostępności wybranych pierwiastków z roślin leczniczych – dr hab. Barbara Leśniewska, Wydział Chemii
  • Nowe proekologiczne metody usuwania pozostałości bisfenoli ze ścieków komunalnych – prof. dr hab. Joanna Karpińska, Wydział Chemii
  • Opracowanie panelu diagnostycznego czynników proangiogennych do wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych – mgr Łukasz Ołdak, Wydział Chemii
  • Sposób odzyskiwania wybranych metali szlachetnych (Pd, Rh, Ru) z antropogenicznych surowców wtórnych wykorzystujący nowe materiały sorpcyjne o zaawansowanych właściwościach – prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Wydział Chemii
  • Rotory molekularne w sieci polimerowej jako nowe materiały porowate do selektywnego rozpoznawania zanieczyszczeń występujących w postaci gazów – dr hab. Izabella Jastrzębska, Wydział Chemii

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza  kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w wysokości nie wyższej niż 60 000 zł (netto).

UWAGA!

W związku z pozytywną weryfikacją przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację projektu ogłoszony nabór wniosków jest ostatnim w ramach projektu. Wszystkie prace przedwdrożeniowe będące przedmiotem wniosku muszą zostać zakończone do 31.03.2023 r.

Termin składania wniosków do wyczerpania środków finansowych – nabór zakończony