Projekt Doskonałość dydaktyczna uczelni

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu: Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie rozbudowy aktualnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki na Uniwersytecie w Białymstoku. W ramach projektu oferujemy szkolenia ukierunkowanych na rozwijanie i aktualizowanie kompetencji dydaktycznych  nauczycieli akademickich. Zakres tematyczny modułów szkoleniowych obejmuje następujące treści:

Moduł 1. Proces dydaktyczny na uczelni.

Moduł 2. Projektowanie procesu kształcenia-sylabus.

Moduł 3. Tutoring akademicki.

Moduł 4. Emisja głosu i technika mówienia.

Moduł 5. Psychologiczny.

Moduł 6. Nowoczesne technologie w dydaktyce.

Moduł 7. Dostępność materiałów dydaktycznych dla studentów ze szczególnymi potrzebami.

Moduł 8. Komunikacja międzykulturowa.

Moduł 9. Prawne aspekty pracy dydaktycznej uczelni wyższej.

Moduł 10. Studencki ruch naukowy.

Realizacja szkoleń w zakresie rozwijania i aktualizacji kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich dostarczy organizatorom wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na problematykę zawartą w poszczególnych modułach szkoleniowych.

Źródło finansowania/nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji: od 2022-02-08 do 2023-09-30

Wartość projektu: 528 804,83 zł

Dofinansowanie w kwocie:

528 804,83 zł z następujących źródeł:

 1. Ze środków Europejskich 445 676,69 zł (84,28% wydatków kwalifikowanych projektu),
 2. Ze środków budżetu państwa 83 128,14 zł (co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Projekt realizowany jest przez: Uniwersytet w Białymstoku


Programy oraz Harmonogramy szkoleń 


 Projekt Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu (umowa nr  POWR.03.05.00-00-Z218/18 z dnia 4.06.2019 r.) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości świadczenia przez Uniwersytet w Białymstoku usług edukacyjnych na poziomie wyższym na rzecz gospodarki regionu w rezultacie realizacji siedmiu zadań:

 1. modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku,
 2. program stażowy skierowany do studentów II roku studiów I stopnia kierunków realizowanych na Uniwersytecie w Białymstoku (biologia, chemia, matematyka, informatyka, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe i kryminologia),
 3. wsparcie procesu zarządzania Uniwersytetem w Białymstoku przez wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 4. wdrożenie nowych usług i narzędzi wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej – serwis biura karier,
 5. zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - nowe funkcjonalności platformy edukacyjnej,
 6. uporządkowanie struktury organizacyjnej uczelni przez wdrożenie centralnego systemu dozoru zapewniającego efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych i majątku uczelni,
 7. program szkoleń z zakresu zarządzania finansami i informacją dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Okres realizacji od: 2019-04-01 do: 2023-10-31
Kwota dofinansowania projektu: 10 160 008,50 PLN, w tym ze środków europejskich 8 846 280,38 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu: 10 496 298,50 PLN


Projekt Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich (umowa nr  POWR.03.05.00-00-A007/20-00 z dnia 27.11.2020 r.) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań, mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów/ek z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Projekt ma przede wszystkim zwiększyć dostępność Uniwersytetu w Białymstoku dla społeczności akademickiej (w tym przede wszystkim studentów i pracowników z niepełnosprawnościami) oraz jednocześnie uzyskać poziom dostępności określony w projekcie jako MIDI. Działania będą realizowane w okresie 01.11.2020 – 30.09.2023 r.
Projekt na ma celu przede wszystkim:

 • zwiększenie zakresu działalności związanej z zapewnieniem i wdrażaniem dostępności na UwB,  
 • opracowanie oraz wdrożenie standardów i procedur, zapewniających dostępność kształcenia i funkcjonowania OzN,
 • zwiększenie dostępności architektonicznej,
 • zwiększenie dostępności informacyjnej i komunikacyjnej,
 • poprawienie dostępności cyfrowej uczelni,
 • rozwinięcie i zintensyfikowanie wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami,
 • podniesienie świadomości kadry.

Działania projektowe obejmą całą uczelnię i jej kadrę z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup zawodowych oraz będą realizowane w sformalizowanym partnerstwie z organizacją pozarządową – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), wspierającą od wielu lat osoby z niepełnosprawnościami i mającą na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów w tym zakresie.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Okres realizacji od: 2020-11-01 do: 2023-09-30
Kwota dofinansowania projektu: 3 823 407,46 PLN, w tym ze środków europejskich 3 369 525,84 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu: 3 998 013,57 PLN


Projekt "PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach" (umowa nr  POIR.04.02.00-00-B002/18 z 30.10.2018 r.) realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Celem projektu jest budowa lasera na swobodnych elektronach PolFEL umieszczonego na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Na infrastrukturę składać się będzie laser na swobodnych elektronach (FEL), laboratorium badania fotokatod, linie badawcze i laboratoria niezbędne do funkcjonowania aparatury oraz laboratorium dla użytkowników linii badawczych.

Beneficjentem projektu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (lider projektu) oraz siedmiu konsorcjantów, w tym Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Fizyki) oraz jedno przedsiębiorstwo niebedące czlonkiem konsorcjum.

Okres realizacji od: 2019-01-01 do: 2022-12-31
Kwota dofinansowania projektu: 118.652.674,40 PLN, w tym dofinansowanie zadań UwB: 239 760,00 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 149 884 876,40 PLN

Informacje na temat projektu na stronie Lidera: https://www.ncbj.gov.pl/polfel


Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (umowa nr  POPC.02.03.01-00-0081/19-00) realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota). Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nie udostępnionych poprzez sieć internetową (mobilizacja) oraz ich integrację na poziomie merytorycznym i strukturalnym w celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej oraz możliwości ich późniejszego wykorzystania w jak najszerszym zakresie możliwych zastosowań (integracja).

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Warszawski (lider projektu) oraz siedemnastu konsorcjantów, w tym Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Biologii).

Okres realizacji od: 2020-01-01 do: 2022-12-31
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 18 763 954,00 PLN
Dofinansowanie UE wynosi 15 879 934,27 PLN

Strona projektu: https://imbio.uw.edu.pl


Projekt Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB  położonego przy ul. Świerkowej  (nr POIS.01.03.01-00-0027/16) stanowi część większej inwestycji związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, jego przebudową i rozbudową. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez wsparcie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Okres realizacji   4.05.2015 - 31.12.2017
Kwota dofinansowania projektu: 2 311 442,40 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu 10 109 970,26 PLN


Procedury ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i konfliktu interesów w projekcie "Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB przy ul. Świerkowej" nr umowy POIS.01.03.01-00-0027/16-00

Zgłaszanie nieprawidłowości poprzez: adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającego lub mogącego mieć wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Wraz z powiadomieniem powinny również zostać przekazane wszelkie dostępne dokumenty potwierdzające te informacje. Ze służbami OLAF można się skontaktować online za pośrednictwem systemu zgłaszania nadużyć finansowych (system anonimowy; umożliwia bezpieczne przekazywanie dokumentów) dostępnego na stronie internetowej: https://fns.olaf.europa.eu/ lub online za pomocą formularza internetowego (ten sposób zgłaszania nie jest anonimowy; należy podać nazwisko i adres e-mail; nie ma możliwości przekazania dokumentów) lub pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 1049 Brussels, Belgium.