Leon Tarasewicz

Urodzony w Waliłach (podlaskie) Leon Tarasewicz jest profesorem sztuk plastycznych, zatrudnionym w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (gdzie sam też studiował). To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i intrygujących współczesnych polskich malarzy.Adam Jamróz

Prof. Adam Jamróz jest znakomitym prawnikiem i politologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się na teorii państwa i prawa oraz teorii demokracji. Z największą podlaską uczelnią związany był od 1986 roku – wówczas rozpoczął pracę w Instytucie Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Marian Gorynia

Prof. Marian Gorynia jest jednym z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie badań nad gospodarką międzynarodową oraz konkurencyjnością. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym w latach 2008-2016 pełnił także funkcję Rektora. Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową i społeczną.Ewa Wipszycka-Bravo

Senat UwB nadał prof. Wipszyckiej-Bravo godność doktora honorowego „w uznaniu Jej wkładu w rozwój nauki historycznej, a szczególnie dziejów Kościoła chrześcijańskiego w Egipcie, a także w budowę naukowego środowiska humanistycznego w Białymstoku.” Alina Kowalczykowa

Prof. Alina Kowalczykowa wniosła ogromny wkład w rozwój polskiego literaturoznawstwa. Jest autorką m.in. monumentalnych słowników do badań nad literaturą XIX wieku, monografii poświęconych Juliuszowi Słowackiemu i Antoniemu Słonimskiego, zbiorów źródeł, opracowań tekstów poetyckich i dramatycznych. Od początku lat 90. XX wieku stale współpracuje ze środowiskiem filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Halina Krukowska (1937-2019)

Dr hab. Halina Krukowska z białostocką polonistyką związana była od 1969 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Białymstoku, przekształconej następnie w Filię Uniwersytetu w Warszawskiego. Od 1997 do 2006 roku pracowała na Uniwersytecie w Białymstoku, kierując najpierw Zakładem Literatury Polskiej, a następnie – powstałym z jej inicjatywy – Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu.Leszek Borysiewicz

Prof. Leszek Borysiewicz urodził się 13 kwietnia 1951 roku w Wielkiej Brytanii, w Cardiff k. Bristolu. Jego kariera naukowa związana jest z brytyjskimi uczelniami i instytucjami naukowymi (w Londynie, Cardiff, Cambridge). W latach 2010 – 2017 piastował funkcję rektora Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii.Jerzy Maksymiuk

Maestro Jerzy Maksymiuk urodził się w 1936 roku w Grodnie. W 1941 roku wraz z rodziną przyjechał do Białegostoku. To tu, w wieku dziewięciu lat, Maestro rozpoczął naukę muzyki w Prywatnym Instytucie Muzycznym Sióstr Frankiewicz w 1950 roku przekształconym w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. W 2001 roku otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Białegostoku.Adam Hulanicki (1929-2019)

Prof. Adam Hulanicki jest światowym specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej. Urodził się w 1929 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie też rozpoczął pracę naukową. Opublikował ponad 250 prac naukowych.Zbigniew Galus

Prof. Zbigniew Galus urodził się w 1934 roku w Szczaworyżu k. Buska Zdroju. Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim, tam też rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną. W 1957 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Wielkim osiągnięciem prof. Galusa było stworzenie znanej w kraju i za granicą warszawskiej szkoły elektrochemii.Jerzy Wilkin

Profesor Jerzy Wilkin urodził się 25 maja 1947 r. w Lwówku Śl. W 1970 r. ukończył Wydział Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra.

Brunon Hołyst

Profesor Brunon Hołyst urodził się 6 października 1930 r. w Rogowie w rodzinie nauczycielskiej. W 1952 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra prawa. W 1962 r. obronił pracę doktorską pt. "Kryminalistyczna problematyka pożarów" uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych z kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Reinhard Selten (1930-2016)

Reinhard Selten urodził się 5 października 1930 r. we Wrocławiu, który opuścił z rodzicami w 1945 roku. W dorosłym życiu - jako naukowiec - związał się z Uniwersytetem Karola Wilhelma w Bonn. Za pionierskie prace w dziedzinie analizy równowagi w teorii gier nie zespołowych otrzymał w 1994 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii (wspólnie z Johnem Harsanyi i Johnem Nashem).Keiichi Yamanaka

Profesor Keiichi Yamanaka jest aktualnie dziekanem Szkoły Prawa na Uniwersytecie Kansai w Osace (poprzednio był dziekanem Wydziału Prawa na tym Uniwersytecie). Urodził się 16 marca 1947 roku. Jego kariera naukowa łączy się z Uniwersytetem Kansai w Osace. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie w Kioto. Od 1985 roku jest profesorem zwyczajnym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osace. 

Arcybiskup Edward Ozorowski

Metropolita Białostocki. Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski urodził się 1 maja 1941 roku w Wólce Przedmieściu koło Białegostoku. W 1964 roku ukończył Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku i studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1979 roku. Uzyskał stopnie: magistra w 1967 roku, doktora teologii w 1970 roku i doktora habilitowanego w 1976 roku (rozprawaEklezjologia unicka w latach 1596-1720).Andrzej Stelmachowski (1925 – 2009)

Andrzej Stanisław Ksawery Stelmachowski urodził się 28 stycznia 1925 roku w Poznaniu. Tam też uczył się w szkole powszechnej i średniej. Po wybuchu wojny kontynuował naukę w Gimnazjum Polskim w Kownie (na Litwie), a następnie w ramach tajnego nauczania w Warszawie. Był również żołnierzem Armii Krajowej. Maturę uzyskał w 1943 roku. W tymże roku podjął studia na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim; kontynuował je po wojnie w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa w 1947 roku na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Wyczański (1924 – 2008)

Andrzej Wyczański urodził się 13 kwietnia 1924 roku w Warszawie. Jest absolwentem Gimnazjum im. Stefana Batorego, które ukończył na tajnych kompletach. Maturę zdał w czerwcu 1942 roku. Studiował historię na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Arcybiskup Sawa

Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Jego Eminencja ksiądz Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 roku w Sniatyczach. W 1957 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, a w 1961 Chrześcijańską Akademię Teologiczną. 


Marcel Morabito

Urodzony 25 grudnia 1951 roku Marcel Morabito jest wybitnym uczonym francuskim, o światowej sławie prawnikiem. Pracował jako asystent na Uniwersytecie w Tulonie, później był starszym asystentem na Uniwersytecie w Montpellier. W 1983 roku po agregacji został profesorem na Uniwersytecie w Breście, a od 1988 roku profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rennes; później w Instytucie Studiów Politycznych w Rennes, którego był założycielem i w którym pracował aż do 1998 roku.Ryszard Kaczorowski (1919 - 2010)

Urodzony 26 listopada 1919 roku w Białymstoku.

W sierpniu 1939 roku powołany został przez władze harcerskie na stanowisko zastępcy komendanta Pogotowia Harcerskiego w Białymstoku. W październiku 1939 roku, już pod okupacją sowiecką, Ryszard Kaczorowski działał w tajnym hufcu harcerskim, który w listopadzie tegoż roku wszedł w skład Szarych Szeregów.
 


Jerzy Giedroyc (1906 - 2000)

Jerzy Giedroyc urodził się 27 lipca 1906 roku w Mińsku Litewskim. Uczył się w szkołach w Mińsku, Moskwie i w Warszawie. W latach 1924-1929 studiował prawo, a w latach 1930-1931 historię na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1928 podjął pracę w Biurze Prasowym Rady Ministrów, w latach 1930-1935 był sekretarzem ministra rolnictwa, a od roku 1939 – ministra przemysłu i handlu.