Inkubator Innowacyjności+.

Uniwersytet w Białymstoku nawiązał współpracę z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.- spółką celową Politechniki Białostockiej oraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Liderem powstałego Konsorcjum jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. Współpraca członków Konsorcjum zaowocowała złożeniem wspólnego wniosku do programu "Inkubator Innowacyjności+". Konsorcjum znalazło się na liście 20 podmiotów, które zostały wybrane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dofinansowania. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu przyznane zostały ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Wartość całkowita złożonego projektu wynosi 2 791 140,00 zł., zaś wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 227 240,00 zł. Projekt "Inkubator innowacyjności+" jest realizowany przez członków Konsorcjum w okresie 01.02.2017r.- 31.01.2019r.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Jego realizacja ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

W ramach programu podmioty są zobowiązane do realizacji następujących zadań:
1. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
3. zarządzanie portfelem technologii obejmującego w szczególności: 
a) monitorowanie i  analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
b) analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
c) prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w  praktyce,
d) analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych    przed ich opublikowaniem;
4. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy;
5. wskazanie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Ze strony UwB odpowiedzialnym za realizację zadań projektu jest zespół Wschodniego Centrum Transferu Technologii- jednostka odpowiedzialna na Uczelni za współpracę z biznesem i transfer technologii.
 
Więcej informacji o „Inkubatorze Innowacyjności +”  znajduje się:
http://iiplus.instytutpb.com/#_PROJEKT 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój