Środki otrzymane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznane w 2018 r. oraz przyznane w 2017 r. i przeniesione na 2018 r. stają się subwencją i stosuje się do nich przepis art. 407 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245).


Dotychczas obowiązujące zasady przygotowania wniosków o przyznanie dotacji BST i BMN obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku

Pismo okólne nr 2 Rektora UwB z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji bazowej oraz zasad podziału, wydatkowania i rozliczania przyznanych środków finansowych" oraz "Zasad finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich"
 

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do Trybu przygotowania wniosków o przyznanie dotacji bazowej oraz zasady podziału, wydatkowania i  rozliczania przyznanych środków finansowych:
„WNIOSEK o finansowanie zadania badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego”

W pkt. 3 „Zadanie nowe / kontynuowane”
Nowe – należy zaznaczyć w przypadku jeśli został zmieniony tytuł realizowanego zadania badawczego w stosunku do realizowanego w latach poprzednich.
Kontynuowane – należy zaznaczyć w przypadku jeśli tytuł realizowanego zadania badawczego jest identyczny jak realizowanego w latach poprzednich.

W pkt. 4 „Planowany okres realizacji” od ….…………… do ………….……..
Należy wpisać faktyczny okres realizacji zadania badawczego – w przypadku zadań kontynuowanych początek realizacji zadania musi przypadać na konkretny rok przed rokiem składania wniosku, np. jeśli realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku to należy wpisać: „od 2016 do (maksymalnie 5 lat) 2020”.