Celem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia jest:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w uczelni,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 • tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia w ramach uczelni,
 • zwiększenie mobilności studentów i doktorantów w kraju i za granicą.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia obejmuje:

 • monitorowanie kompetencji i doświadczenia oraz kwalifikacji nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami,
 • monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia,
 • ocenę jakości zajęć dydaktycznych,
 • monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów,
 • monitorowanie wsparcia studentów i doktorantów w procesie uczenia się,
 • monitorowanie mobilności studentów i doktorantów oraz stopnia umiędzynarodowienia kształcenia,
 • uzyskiwanie opinii absolwentów uczelni o przebiegu odbytych studiów,
 • monitorowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów,
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów studiów,
 • instrumenty i procedury służące do realizacji pkt 1–9.

Obowiązujące zasady działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku zostały wprowadzone: Uchwałą nr 2614 Senatu UwB z dnia 27 listopada 2019 r.