Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw Komisji Europejskiej w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

W ramach Programu Erasmus+ Uniwersytet w Białymstoku realizuje Akcję 1 („Mobilność edukacyjna”) i Akcję 2 („Projekty międzynarodowe”). Mobilności studentów i pracowników mogą odbywać się  do krajów programu ( UE i stowarzyszone) i krajów partnerskich (poza UE). 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest skierowany do osób ze środowisk defaworyzowanych (osoby z niepełnosprawnościami lub ze stypendium socjalnym) i umożliwia realizację wyjazdów na studia oraz praktyki z wyższym stypednium. Uniwersytet w Białymstoku otrzymał grant w wysokości 224 903 PLN w roku akademickim 2019/2020 oraz 384 107 PLN w 2020/2021.          

 

                                                KRAJE CZŁONKOWSKIE I STOWARZYSZONE Z PROGRAMEM          

                                                                    KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM


KOORDYNATOR UCZELNIANY

 

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Koordynator Uczelniany

 

mgr Anna Maj

p.o. Koordynatora Uczelnianego

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Świerkowa 20 B,

15-328 Białystok

tel./fax:

85 745 70 89

 

tel. 85 745 7021

fax. 85 745 7089

 

piszcz@uwb.edu.pl

 

 

a.maj@uwb.edu.pl

 

 

  

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI / INSTYTUTOWI


 Erasmus Charter for Higher Education | Erasmus+ 2021-2027 (ECHE)


 Erasmus Policy Statement 2021-2027 - ENG PL 

 Erasmus Policy Statement 2014-2020