Misja i strategia rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2022-2030

 

Przekazuję Państwu Strategię Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2022–2030, która stanowi kompendium zakresu i kierunków rozwoju naszej Uczelni w najbliższych latach.
Zaprezentowane w nim misja, wizja, cele oraz zestaw działań wskazują kierunek realizacji szeregu przedsięwzięć, na których powinniśmy się koncentrować jako władze Uczelni, pracownicy, doktoranci i studenci. Realizacja tych zamierzeń ma wzmocnić pozycję Uniwersytetu w Białymstoku jako wiodącego ośrodka naukowego w regionie i kraju, oferującego wysokiej jakości kształcenie, badania naukowe i partnerską współpracę z otoczeniem. Strategiczne obszary przedstawione w dokumencie dotyczą działań, które stanowią o konkurencyjności Uniwersytetu w Białymstoku oraz pozwalają skutecznie wykorzystywać wiedzę, zasoby i umiejętności tworzącej go kadry.
Projekt Strategii jest efektem pracy zespołu pracowników, ponadto jego treść była konsultowana z całym środowiskiem Uczelni. Dlatego też w części diagnostycznej, strategicznej i operacyjnej odzwierciedla obecny stan świadomości odnoszący się do mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także oczekiwań i ambicji społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku.
Tym samym składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego projektu. Mam głębokie przekonanie, że wdrożenie w życie założeń tak skonstruowanej Strategii przyczyni się do jeszcze liczniejszych sukcesów naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku


MISJA: UNIWERSYTET ZAANGAŻOWANY
Naszą misją jest działanie na rzecz dobra społecznego poprzez tworzenie i upowszechnianie wiedzy.
WIZJA
Uniwersytet w Białymstoku to uczelnia o wysokim prestiżu, dzięki realizacji wszystkich celów strategii, a w szczególności poprzez promowanie osiągnięć w zakresie: wysokiego poziomu naukowego, najwyższych standardów kształcenia, zaangażowanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, posiadania szerokich relacji międzynarodowych, wybitnej kadry, dobrej sytuacji materialnej.

pobierz PDF

pobierz PDF