Projekt „Kryminalne zagadki Kampusu UwB” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet w Białymstoku

Partner Projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Nazwa projektu: Kryminalne zagadki Kampusu UwB

Numer projektu: WND-POWR.03.01.00-00-C040/16-03

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 30.06.2019

Okres trwałości projektu 3 edycja : rok szkolny 2019 / 2020

 

Budżet projektu: 227 478,56 PLN, w tym 220 652,51 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Celem głównym projektu „Kryminalne zagadki Kampusy UwB” jest podniesienie kompetencji komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego w grupie 144 (72K i 72M) zaangażowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP) uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w realizację dwóch niekonwencjonalnych modułów zajęć dydaktycznych obejmujących sposoby i metody rozbudzania ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów UwB do końca czerwca 2019r.

Grupa docelowa projektu: 144 uczniów (72 kobiety i 72 mężczyzn) Liceów Ogólnokształcących i Techników z województwa podlaskiego.