Keiichi Yamanaka

Profesor Keiichi Yamanaka jest aktualnie dziekanem Szkoły Prawa na Uniwersytecie Kansai w Osace (poprzednio był dziekanem Wydziału Prawa na tym Uniwersytecie). Urodził się 16 marca 1947 roku. Jego kariera naukowa łączy się z Uniwersytetem Kansai w Osace. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie w Kioto. Od 1985 roku jest profesorem zwyczajnym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osace. 
Głównym obszarem jego badań jest dogmatyka prawa karnego. Przez okres blisko pięciu lat prof. Yamanaka przebywał na różnego rodzaju stypendiach naukowych, m.in. Fundacji Humboldta, Fundacji Heinricha Hertza. Odbywał je w najlepszych karnistycznych ośrodkach naukowych w Niemczech i Belgii, w tym kierowanych przez wybitnych przedstawicieli niemieckiej dogmatyki prawa karnego, w szczególności na Uniwersytecie w Monachium oraz na Uniwersytecie w Kolonii w Instytucie Nauk Kryminalnych.

Profesor Keiichi Yamanaka jest obecnie m.in. członkiem Zarządu Japońskiego Stowarzyszenia Prawa Karnego oraz pełni prestiżową funkcję państwowego egzaminatora z prawa karnego w Japonii. Na najważniejsze pozycje w dorobku naukowym prof. Keiichi Yamanaki składa się 6 monografii, 8 podręczników, 6 tłumaczeń książek z niemieckiego na japoński, ponad 30 artykułów i studiów w języku niemieckim, publikowanych w najlepszych niemieckich czasopismach i renomowanych oficynach wydawniczych oraz około 150 artykułów i studiów w języku japońskim. Profesor Yamanaka jest niewątpliwie wiodącą postacią naukową swego pokolenia. Należy podkreślić, iż ma także bardzo wysoką pozycję w polskiej dogmatyce prawa karnego. Wspólnie ze śp. prof. A. Wąskiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i prof. A. Szwarcem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza był współinicjatorem polsko-japońsko-niemieckich kolokwiów prawa karnego.

Efektem tych kolokwiów jest publikacja książkowa wydana we współpracy z prof. A. Eserem, byłym dyrektorem Instytutu Maxa-Plancka we Freiburgu. Kolokwia te skupiają czołówkę japońskich i polskich przedstawicieli szeroko rozumianych nauk karnistycznych oraz wiodące postaci niemieckiej dogmatyki prawa karnego. Profesor Keiichi Yamanaka wielokrotnie przebywał w Polsce, gdzie prowadził gościnne wykłady: w 1989 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 1991 roku – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 roku Profesor przebywał na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prezentując wykłady dla studentów i praktyków. Od kilkunastu lat utrzymuje ożywione kontakty naukowe z przedstawicielami uniwersyteckiego środowiska karnistycznego w Białymstoku.

Profesor Keiichi Yamanaka jest wysoko ceniony w japońskiej i europejskiej dogmatyce prawa karnego. Jest uczonym o wybitnych osiągnięciach naukowych i ustalonym autorytecie. Podejmował w swoich wielu opracowaniach takie problemy, jak znaczenie błędu w prawie karnym, tzw. zamiar generalny, pro­blem tzw. przestrzeni wolnej od regulacji prawnych, nieumyślność, prawnokarne aspekty ochrony środowiska, zasada ustawowej określoności czynu zabronionego pod groźbą kary, medyczne prawo karne, problematyka prawa karnego gospodarczego, prawnokarna ochrona początku i końca życia ludzkiego, problematyka karalnego zaniechania, przestępczość zorganizowana, odpowiedzialność osób prawnych, problemy współdziałania w popełnieniu przestępstwa, zasada akcesoryjności w prawie karnym, prawa człowieka i granice prawa karnego, problematyka ryzyka w prawie karnym, niepoczytalność spowodowana środkami odurzającymi, zasada praworządności w prawie karnym, nadużycia związane z kartami kredytowymi, systemy totalitarne i zbrodnie faszystowskie, przestępstwa przeciwko wolności, korupcja.

Dowodzi to niezwykle szerokich zainteresowań naukowo-badawczych prof. Keiichi Yamanaki, a zarazem świadczy o jego znaczącej pozycji w nauce prawa karnego.
Uroczyste wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa odbyło się 9 listopada 2007 roku w auli Wydziału Prawa.