Wnioski dotyczące inwestycji związanych z:
1) kształceniem składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, albo do ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 460 ust. 1–6 ustawy, zwanego dalej „ministrem nadzorującym”;
2) działalnością naukową składa się do ministra.

Wnioski dotyczące inwestycji:
1) związanych z kształceniem, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 1 ustawy, składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków składanych do Ministra Obrony Narodowej oraz do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w terminie do dnia 15 lutego roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;
2) związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 3 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;
3) ujętych w programach wieloletnich składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym [OSF] wskazanym przez ministra albo ministra nadzorującego na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski można składać na inwestycje:
1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500 000 zł;
2) w zakresie infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;
3) budowlanych i w zakresie zakupu nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.