Polsko-Europejska Szkoła Prawa

SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Polsko-Europejska Szkoła Prawa (PESP) jest Intensywnym Międzynarodowym Programem Kształcenia (IMPK) organizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku w ramach programu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, nr umowy BPI/SPI/2021/1/00034/U/00001.  Czas trwania projektu: od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Cele projektu:

1. Stworzenie specjalistycznego IMPK prowadzonego w formule mieszanej
2. Przeprowadzenie dwóch edycji PESP dla 40 studentów, w wymiarze 50 godzin
3. Rekrutacja uczestników
4. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia

Wartość projektu: 315 290,00 PLN

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

Szkoła skierowana jest do studentów zagranicznych z Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych i krajów trzecich, studiujących prawo, ekonomię, rachunkowość i finanse lub kierunki pokrewne.

W każdej z dwóch planowanych edycji Szkoły weźmie udział po 20 osób, łącznie 40 studentów zagranicznych.

Program PESP uwzględnia specjalistyczne zagadnienia z zakresu podstawowych gałęzi prawa polskiego, europejskiego oraz elementów ekonomii, w szczególności: prawa konstytucyjnego i ustroju RP, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i celnego, elementów prawa cywilnego, elementów prawa karnego. Do programu włączone zostaną zagadnienia z szeroko pojmowanego prawa europejskiego, w szczególności źródeł prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem prawa pierwotnego i wtórnego, zasad prawa UE, organów Unii Europejskiej, obywatelstwa Unii Europejskiej, Kodeksu Wizowego, Karty Praw podstawowych UE, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i innych. W części ekonomicznej program będzie zawierać podstawy ekonomii i biznesu, swobodnego przepływu towarów w ramach Unii Europejskiej, relacji gospodarczych Unii Europejskiej z krajami stowarzyszonymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wspólnego rynku. Program zakłada również przybliżenie uczestnikom kultury i historii Polski, w tym wizytę w Tykocinie i Supraślu.

Zajęcia Polsko-Europejskiej Szkoły Prawa w wymiarze 50 godzin dydaktycznych odbędą się w formie mieszanej (blended learning), w jednym ciągłym cyklu 4-tygodniowym z czego dwa tygodnie w formie zdalnej, synchronicznie przez internet. Natomiast dwa tygodnie zajęć zostaną przeprowadzone stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu w Białymstoku. W środku cyklu stacjonarnego odbędzie się wizyta studyjna, kulturalno-historyczna, do Tykocina i Supraśla. Studenci uczestniczący w PESP otrzymają w formie elektronicznej materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców prowadzących zajęcia. Ponadto uczestnicy zwiedzą Uniwersytet w Białymstoku, w tym Wydział Prawa i Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersyteckie Centrum Przyrodniczne im. A. Myrchy, Planetarium, Bibliotekę Uniwersytecką, Uniwersyteckie Centrum Kultury. Studenci zagraniczni odbędą również spotkania z pracownikami Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji i Działu Współpracy Międzynarodowej, od których otrzymają informacje dotyczące możliwości podjęcia nauki w UwB, programów wymiany mobilnościowej, programu "non-degree", stypendiów międzynarodowych.
Na zakończenie Polsko-Europejskiej Szkoły Prawa jej uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w PESP wraz z informacją o otrzymanych punktach ECTS i załącznikiem w postaci wykazu zawierającego opis zrealizowanych przedmiotów oraz liczbę godzin dydaktycznych do nich przypisanych.

Pierwsza edycja PESP odbędzie się w listopadzie 2022, druga w maju 2023.

Rezultaty projektu:

1. Przeprowadzenie w formie mieszanej dwóch PESP,
2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych,
3. Zapoznanie uczestników PESP z ofertą edukacyjną,
4. Zaznajomienie uczestników PESP z walorami historyczno-kulturalnymi Podlasia.

Wsparcie finansowe dla uczestników zagranicznych

Studenci zagraniczni zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają stypendium w wysokości 5000 zł (jednorazowo).

Dzięki stypendium studenci będą mogli opłacić podróż do Polski, zakwaterowanie w akademiku, wyżywienie, ubezpieczenie itp.

Dodatkowo, uczestnik otrzyma wsparcie finansowe na komunikację miejską w Białymstoku.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do PESP prowadzona jest z zachowaniem zasad równości szans, niedyskryminacji i obejmuje:

a) złożenie formularza aplikacyjnego wraz z potwierdzeniem posiadania statusu studenta oraz średnią ocen,

b) złożenie kopii certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie uczelni wysyłającej uzyskane w procesie rekrutacji, ze znajomość języka obcego,

c) złożenie listu motywacyjnego, w którym kandydat szczegółowo uzasadni chęć wzięcia udziału w PESP oraz opisze swoje doświadczenie związane z uczestnictwem w programach międzynarodowych.

Kwalifikacji uczestników PESP dokona Komisja Kwalifikacyjna w składzie: kierownik PESP, kierownik DWM, koordynator PESP, przedstawiciele jednostek, biorąc pod uwagę:

a)  średnią ocen studenta za poprzedni rok (od 0 do 10 pkt.),

b) motywację studenta (od 0 do 10 pkt.),

c) doświadczenie w uczestnictwie w programach międzynarodowych
(od 0 do 5 pkt.)

d) znajomość j. angielskiego (od 0 do 5 pkt.).

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji z zachowaniem parytetu płci zadeklarowanym zgodnie z zasadami programu SPINAKER. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety badającej ich oczekiwania. Studenci zostaną zapytani o wymagania o charakterze organizacyjnym, w szczególności ograniczenia związane z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne do Polsko-Europejskiej Szkoły Prawa, studenci zagraniczni mogą składać do 20.10.2022, w Dziale Współpracy Międzynarodowej, pocztą tradycyjną na adres podany poniżej oraz mailowo na adres: p.bialas@uwb.edu.pl lub p.bialas@pracownik.uwb.edu.pl 

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

 

kierownik Polsko-Europejskiej Szkoły Prawa: dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

koordynator: mgr Piotr Białas, e-mail: p.bialas@uwb.edu.pl lub p.bialas@pracownik.uwb.edu.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B pok. 11

15-328 Białystok