Nazwa uczelni

Typ mobilności

STA -przyjazdy

STA - wyjazdy

STT - przyjazdy

STT - wyjazdy

SMS - przyjazdy

Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Białoruś

0

1*

0

 

INFORMACJE DODATKOWE

*BIAŁORUŚ:  W projekcie przewidziano tylko 1 miejsce na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O to miejsce mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Nauk o Edukacji, Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii i Zarządzania,  Instytutu Socjologii i Filii UwB w Wilnie - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny.

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.

Realizacja mobilności do Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. S. Puszkina będzie możliwa pod warunkiem zawarcia przez uczelnię partnerską umowy międzyuczelnianej (IIA) na realizację programu Erasmus+.