Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Zgodnie z Regulaminem Pracy zajęcia dydaktyczne, wynikające z programu studiów, realizowane w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ zalicza się do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i godzin ponadwymiarowych.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

 

Lista uczelni partnerskich z podziałem na wydziały/instytuty (10.10.2022) 

 

     Ogólna lista uczelni partnerskich

                                                                                                           UWAGA!

OD 14 PAŹDZIERNIKA DO 04 LISTOPADA 2022 TRWA REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH (KA 131). FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ WSZYSTKIE STRONY MOBILITY AGREEMENT NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ OSOBIŚCIE LUB DROGĄ MAILOWĄ: incoming@uwb.edu.pl (WYJAZDY STA).

 Wyjazd nie może być planowany do tej samej instytucji, w której pracownik odbył mobilność w poprzednim roku akademickim.

 

                                                                                                       2022/2023

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ w latach 2022-2024

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+

                                                             

Wniosek o skierowanie za granicę oraz wniosek urlopowy mozna znaleźć na stronie: https://old.uwb.edu.pl/procedura-wyjazdowa  

                                                    

                                                                                    Wymagane dokumenty:

                                                                                                     

                                   Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching/ Porozumienie o programie nauczania

                                                                                   Formularz zgłoszeniowy

 

                                                                                         2021/2022

                             

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ w latach 2021-2023

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+

 

Wymagane dokumenty:

 

Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching-Porozumienie o programie nauczania (doc.)

Formularz zgłoszeniowy

 

                                                                                 

 

 

Informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej

Świerkowa 20B, pokój 11, od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:30, piatek w godz. 8:00-14:00

tel.: 85 745 70 51, e-mail: incoming@uwb.edu.pl