Nazwa uczelni

Typ mobilności

STA -przyjazdy

STA - wyjazdy

STT - przyjazdy

STT - wyjazdy

SMS - przyjazdy

Uniwersytet w Montrealu, Kanada

 0

0

Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, Ukraina

0

1

0

0

0

 

INFORMACJE DODATKOWE

*UKRAINA:  W projekcie przewidziano tylko 1 miejsce na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O to miejsce mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Matematyki, Wydziału Ekonomii i Finansów, Wydziału Filologicznego (fil. polska i rosyjska) Instytutu Zarządzania i Instytutu Kulturoznawstwa. 

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.

KANADA: Realizacja mobilności do Uniwersytetu w Montrealu będzie możliwa pod warunkiem zawarcia przez uczelnię partnerską umowy międzyuczelnianej (IIA) na realizację programu Erasmus+.