Pogranicze. Studia Społeczne

adres: Instytut Socjologii, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet W Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok 15-420
telefon: 85 745-71-04
e-mail: pogranicze@gmail.com
www: pogranicze.soc.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
1992
 
ISSN:
1230-2392
 
periodyczność i nakład:
rocznik, od 2013 półrocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, on-line

Tematyka podstawowa czasopisma w szerokim znaczeniu obejmuje oryginalne wyniki badań naukowych nad pograniczami regionalnymi, narodowo-etnicznymi, religijnymi, cywilizacyjnymi, politycznymi, generalnie wyniki badań z zakresu nauk społecznych. Jednakże zapraszamy na łamy czasopisma także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką pogranicza. Pogranicze jako kategoria badawcza dotyczy przede wszystkim  obszarów położonych na obrzeżach państw, narodów, religii, a nawet cywilizacji oraz ulokowanych tam zbiorowości zróżnicowanych kulturowo (etnicznie, religijnie, językowo, regionalnie, cywilizacyjnie itp.). Układy etniczno-kulturowe pograniczy są zwykle bardzo trwałe. Tematyka pograniczy nie sprowadza się tylko do diagnozy różnych form struktur kulturowych oraz międzykulturowego współżycia. Zderzenia kulturowe promieniują na całokształt wartości, postaw i zachowań społecznych. Mają one swoje określone odzwierciedlenie w gospodarce, życiu społecznym, postawach życiowych, sympatiach, antypatiach, migracjach, w życiu politycznym. Sytuacje pograniczy rodzą też nowe wartości, postawy i zachowania, nieredukowalne do tych, jakie można spotkać w środowiskach homogenicznych kulturowo Wyrażamy przekonanie, że gromadzenie i upowszechnianie wiedzy społecznej na temat pograniczy jest społecznie ważne, konieczne z punktu widzenia wartości pluralizmu i demokracji.

 
Redaktor naczelny: Andrzej Sadowski
 
Sekretarze redakcji: Katarzyna Niziołek, Małgorzata Skowrońska
 
Rada redakcyjna: Grzegorz Babiński (Instytut Polonijny UJ), Andrzej Sakson (Instytut Zachodni, Poznań), Marian Malikowski (Uniwersytet Rzeszowski), Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski), Leszek Gołdyka (Uniwersytet Szczeciński), Jacek Leoński (Uniwersytet Szczeciński), Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Andrzej Sadowski (Uniwersytet w Białymstoku), Włodzimierz Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku, Kazimierz Krzysztofek (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa)