Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.


Link do strony Fundacji: http://www.fnp.org.pl/

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • modernizację warsztatów badawczych,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:

  • główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
  • wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych
  • tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
  • metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
  • doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia
  • zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.


Aktualne programy (na stronie podane są aktualne konkursy i terminy): http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/