Rekrutacja

 • Termin III rekrutacji: 18-30.09.2019 r. do godz. 00.00.
 • Liczba miejsc: 72 uczestników w I edycji; 72 uczestników w II edycji; 72 uczestników/uczestniczek III edycji
 • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
 • statut ucznia w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum z województwa podlaskiego;
 • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
 • kolejność przesłania formularzy aplikacyjnych na adres Projektu: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl
 • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

  Etapy rekrutacji:
 • etap I – uczniowie zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełniają formularz aplikacyjny do Projektu i przesyłają na adres: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl
 • etap II – na podstawie złożonych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia rekrutacji uczniowie zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu i wezwani do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej,
 • etap III – w terminie 4 dni roboczych od poinformowania o wynikach rekrutacji uczniowie znajdujący się na liście Uczestników Projektu zobowiązani będą wypełnić i dostarczyć do biura Projektu:

Kartę zgłoszeniową (możliwą do pobrania ze strony www Projektu lub w siedzibie Biura Projektu lub biurze Partnera Projektu) w formie papierowej;

dokumenty potwierdzające udział w Projekcie dostępne w Biurze Projektu lub w biurze Partnera Projektu.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni uczniowie z listy rezerwowej.