https://nawa.gov.pl/images/Welcome-to-Poland/Welcome-to-Poland-2021/NAWA-logotyp-WelcomeToPL-412x309px_1.png

Uniwersytet w Białymstoku realizuje Projekt „Local university, global opportunity – Uniwersytet w Białymstoku na drodze do umiędzynarodowienia.”, który jest częścią projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wsparcie szkoleniowe dedykowane kadrze dydaktycznej, naukowej i administracyjnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oraz przygotowanie organizacyjne ww. podmiotów, organizację miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Okres realizacji projektu na Uniwersytecie w Białymstoku - 01.05.2022 r. - 30.04.2023 r.

 

 DZIAŁANIA W PROJEKCIE