Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
e-mail: parezja@uwb.edu.pl
www: www.parezja.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2014
 
periodyczność:
półrocznik
 
medium:
papierowe
 
język:
polski

Półrocznik Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN integruje młodych badaczy zajmujących się rozpoznawaniem, diagnozą, opisem i rozwiązywaniem podstawowych problemów najszerzej pojętej edukacji, wychowania, kształcenia, socjalizacji i wspomagania rozwoju człowieka (we wszystkich okresach jego życia) oraz ich relacji ze sferą publiczną (polityką, ekonomią, itp.). Jest głosem w trybie parezji – szczerym, krytycznym i otwartym na ryzyko zaangażowania w sprawy edukacji i jej szeroko rozumianych kontekstów. Stanowi wyraz etycznego obowiązku zabrania głosu w ważnych, aktualnych kwestiach odczytywanych z perspektywy dialogu między pedagogiką, a innymi dyscyplinami. Półrocznik ma charakter polemiczny, interdyscyplinarny, pozwalający zarówno na przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie metod badawczych.
 
Głównym zadaniem czasopisma jest promowanie nowatorskich i nieoczywistych ujęć opracowywanych przez humanistów zaangażowanych na rzecz edukacji, nie godzących się na banał, pozór i „równanie w dół”. Jesteśmy otwarci na niesztampowe perspektywy, idee, metody badania i opisywanie rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. Pragniemy publikować teksty wprowadzające do dyskursu naukowego oryginalne tematy, perspektywy teoretyczne oraz badawcze.
 
Czasopismo ma patronat Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Redagowane jest przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych z różnych ośrodków naukowych a wydawane przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Rada naukowa:

• Prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak (US, Szczecin),

• Prof. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM, Poznań),

• Prof. dr hab. Dorota Klus – Stańska (UG, Gdańsk),

• Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (UwB, Białystok),

• Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (ChAT, APS, Warszawa),

• Prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska (APS, Warszawa),

• Prof. dr hab. Bronisława Kasáčová (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Słowacja),

• Dr Nadieżda Leoniuk (Państwowy Uniwersytet Brzeski im. A.S.Puszkina, Białoruś),

• Dr Radmila Burkovičová (Ostrawski Uniwersytet w Ostrawie, Czechy),

• Dr Urszula Markowska – Manista (APS, Warszawa),

• Dr Jacek Moroz (US, Szczecin)

 
Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelna: Alicja Korzeniecka – Bondar (Uniwersytet w Białymstoku),
Zastępca redaktor naczelnej: Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski),
Sekretarze redakcji: Bożena Tołwińska, Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku),
Członkowie zespołu: Maksymilian Chutorański (Uniwersytet Szczeciński), Przemysław Paweł Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
 
Redaktor statystyczny: Jacek Gralewski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 
Redaktor językowy: Elżbieta Kozłowska – Świątkowska, Agata Butarewicz (język angielski)
 
Redaktorzy tematyczni:
Tomasz Bajkowski (diagnostyka psychopedagogiczna), (Uniwersytet w Białymstoku),
Katarzyna Borawska – Kalbarczyk (dydaktyka), (Uniwersytet w Białymstoku),
Mateusz Marciniak (psychologia), (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań),
Piotr Mikiewicz (socjologia wychowania), (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław),
Tomasz Leś (metodologia), (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
Tomasz Prymak (prawo, pedagogika resocjalizacyjna) (Uniwersytet w Białymstoku),
Jolanta Sajdera (pedagogika przedszkolna i szkolna), (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Karolina Starego (polityka społeczna), (Uniwersytet Gdański),
Urszula Wróblewska (historia wychowania), (Uniwersytet w Białymstoku)
 
Projekt okładki: Michał Obrycki