Konsorcjum trzech największych białostockich uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, kontynuuje działania komercjalizacji prac naukowych w ramach projektu Inkubator innowacyjności 2.0.

 

Środki finansowe przyznane zostały ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Projekt "Inkubator innowacyjności 2.0" jest realizowany w okresie luty 2019 – marzec 2020 r.

Wartość projektu ogółem: 1 223 000 zł, 

w tym dofinansowanie z ze środków EFRR  wynosi 1 100 000 zł, środki własne 123 000 zł
UwB: 298 000 zł,  w tym dofinansowanie 268 000 zł

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Jego realizacja ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym.

 

W ramach programu podmioty są zobowiązane do realizacji następujących zadań:

 1. inicjowania oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”
 2. przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej
 3. zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności: 
 • monitorowanie i  analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
 • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w  praktyce,
 • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych    przed ich opublikowaniem
 1. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy
 2. wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.


Ze strony UwB za realizację zadań projektu odpowiada Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.

Nabór wniosków projektowych (na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy)  trwa w trybie ciągłym od 01.07.2019 r. do wyczerpania środków finansowych.

 

Konferencja podsumowująca program „Inkubator Innowacyjności 2.0” 
24 czerwca 2020 godz. 12.00 
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Instytut Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1M, aula nr 1056

Konferencja odwołana.

 

 


Dokumenty:

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek projektowy
 3. Karta oceny wniosku projektowego
 4. Raport końcowy