"Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku"

 Trzy ogólnouczelniane projekty rozwojowe Uniwersytetu w Białymstoku uzyskały dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju na działania służące podnoszeniu kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Na projekty, pod wspólnym tytułem "Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku", składaj się trzy projekty:

- „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno- Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku”, który w okresie realizacji 01.08.2017r.- 31.07.2020r. uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 2 162 171,22 zł;

- „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno- Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku”, który w okresie realizacji 01.08.2017r.- 31.07.2020r. uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 1 489 174,11 zł;

- „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”, który w okresie realizacji 01.08.2017r.- 31.07.2020r. uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 2 450 577,69 zł.

Uniwersytet uzyskał w sumie 6 101 923,02 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Za te pieniądze Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z przedsiębiorcami zaproponował studentom kilka form wsparcia, dzięki którym podnieśli oni swoje kompetencje, np.:
- wysokiej klasy certyfikowane szkoleniach i warsztaty,
- realizacja prac projektowych pod okiem pracodawców,
- warsztaty z kompetencji miękkich, takich jak efektywna komunikacja z elementami negocjacji, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole czy zarządzanie innowacjami.

Realizowane działania  były ściśle dopasowane do kierunków studiów, jak i do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, którzy mogą w przyszłości zatrudniać absolwentów. Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania będą mogli wziąć udział w szkoleniu i egzaminie PMI, co pozwoli im zdobyć rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający profesjonalizm w zarządzaniu projektami. Studenci biologii, chemii, matematyki i informatyki będą mogli uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym metrologii, czyli sposobów dokonywania pomiarów i nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach. Filolodzy mogą liczyć na certyfikowane szkolenia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych, a studenci pedagogiki poznają m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystywaną do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Projekt był skierowany do studentów (I edycja 2017/18, II edycja 2018/19 i III edycja 2019/2020): III roku I stopnia oraz II roku II stopnia oraz ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich.

1) „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K349/16

Projekt „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno- Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2020

Budżet projektu: 2 450 577,69 PLN, w tym 2 372 780,55 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, zawodowych, przedsiębiorczości, językowych, komunikacyjnych, pracy w grupie 450 studentów/tek z Wydziałów: Historyczno – Socjologiczny, Filologiczny oraz Pedagogiki i Psychologii UwB poprzez udział w Zajęciach Warsztatowych, Certyfikowanych Szkoleniach i Pracach Projektowych - realizowanych we współpracy z pracodawcami do końca lipca 2020r. oraz zatrudnienie lub kontynuacja kształcenia (na I,II,III stopniu studiów) odsetka 40% absolwentów uczelni, czyli 180 absolwentów objętych wsparciem w projekcie.

W ramach projektu każdy student/ka weźmie udział w:

 • Zajęciach warsztatowych,
 • Certyfikowanych szkolenia,
 • Pracach projektowych.

Korzyści dla studentów płynące z udziału w projekcie:

 • Podniesione kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami;
 • Certyfikaty uznawane i rozpoznawalne przez pracodawców;
 • Bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
 • Możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących w projekcie.

 

20 maja 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową w związku z zakończeniem realizacji projektu.

7 października IP rozpoczęła korespondencję z UwB zmierzającą do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu i naniesienie niezbędnych zmian we wniosku o dofinansowanie.

Ostatecznie 5 listopada został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który formalnie zatwierdził zmiany wprowadzone do projektu na podstawie decyzji NCBR z 14 marca 2019 r.

Budżet projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku”

 

Wartość pierwotna umowy

Wartość ostateczna umowy

Wartość rozliczona w ramach projektu

% wykonania

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych

1 489 174,11

775 611,53

561 363,20

72,38

Dofinansowanie

1 444 498,11

752 343,18

544 522,30

72,38

Wkład własny

44 676,00

23 268,35

16 840,90

72,38

 

W związku ze zmianą poziomu dofinansowania, nastąpiła korekta kosztów pośrednich. Projekt  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków znalazł się w progu uprawniającym do wyższej stawki kosztów pośrednich, które zostały podniesione z 20 do 25%.  Ostatecznie kwota kosztów pośrednich otrzymanych w związku z realizacją projektu wynosi 112 272 ,65 zł.

Pierwotnie zakładano, że Instytucja Pośrednicząca powinna dokonać refundacji środków na podstawie wniosku o płatność końcową w kwocie 9 348,47 zł. po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie oczekiwana kwota płatności ze strony NCBR wynosi łącznie 29 422,97 zł czyli ponad 21 tys. zł nadwyżki.

Wskaźniki realizacji projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Historyczno-Socjologicznego, Filologicznego oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku”

Wskaźniki

Wartości zakładane docelowo
w projekcie

Wartości zmniejszone na wniosek beneficjenta

Wartości osiągnięte
w projekcie

% realizacji

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju

450

225

172

76,4

Liczba studentów/tek Wydziałów:Histor.-Socjolog., Filologiczny, Pedag. i Psych. objętych zad.praktycznymi w formie projektowej w zespołach projektowych(Prace Projektowe) w ramach wsp. z EFS w celu podniesienia kompetencji zawodowych(KZ),analitycznych(KA) i pracy w grupie(PwG) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do 31.07.2020 roku

450

225

165

73,3

Liczba studentów/tek Wydziałów:Historyczno-Socjologiczny, Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii objętych Zajęciami Warsztatowymi (ZW) w ramach wsparcia z EFS w celu podniesienia kompetencji komunikacyjnych (KK), zawodowych(KZ), w zakresie przedsiębiorczości (KP) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do końca lipca 2020 roku

450

225

172

76,4

Liczba studentów/tek Wydziałów:Historyczno-Socjologiczny, Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii objętych Certyfikowanymi Szkoleniami w ramach wsparcia z EFS kształcącymi kompetencje z grupy kompetencji: informatycznych (KI), zawodowych (KZ), i językowych(KJ) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju końca lipca 2020 roku

450

225

169

75,1

WSKAŹNIKI REZULTATU

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

450

154

165

107,1

Liczba studentów/tek Wydziałów: Historyczno-Socjologiczny, Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii, którzy podnieśli kompetencje komunikacyjne (KK), zawodowe(KZ), w zakresie przedsiębiorczości (KP) w ramach udziału w Zajęciach Warsztatowych (ZW) do końca lipca 2020 roku

450

154

170

110,4

Liczba studentów/tek Wydziałów: Historyczno-Socjologiczny, Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii, którzy podniośli kompetencje informatyczne (KI), zawodowe (KZ), językowe (KJ) w ramach udziału w Certyfikowanych Szkoleniach do końca lipca 2020 roku.

450

154

169

109,7

Liczba studentów/tek Wydziałów: Historyczno-Socjologiczny, Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii, którzy podniośli kompetencje zawodowe(KZ),analityczne(KA) i pracy w grupie(PwG) w ramach udziału w Pracach Projektowych(PP) do końca lipca 2020 roku

450

154

165

107,1

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia

40%

57,31%

 

2) „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K350/16

Projekt „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2020

Budżet projektu: 2 162 171,22 PLN, w tym 2 096 479,32 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, zawodowych, przedsiębiorczości, językowych, komunikacyjnych, pracy w grupie 450 studentów/tek z Wydziałów Biologiczno – Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki UwB poprzez udział w Zajęciach Warsztatowych, Certyfikowanych Szkoleniach i Pracach Projektowych - realizowanych we współpracy z pracodawcami do końca lipca 2020r. oraz zatrudnienie lub kontynuacja kształcenia (na I,II,III stopniu studiów) odsetka 40% absolwentów uczelni, czyli 180 absolwentów objętych wsparciem w projekcie.

W ramach projektu każdy student/ka weźmie udział w:

 • Zajęciach warsztatowych,
 • Certyfikowanych szkolenia,
 • Pracach projektowych.

Korzyści dla studentów płynące z udziału w projekcie:

 • Podniesione kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami;
 • Certyfikaty uznawane i rozpoznawalne przez pracodawców;
 • Bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
 • Możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących w projekcie

17 maja 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową w związku zakończeniem realizacji projektu.

Zakontraktowano łącznie:

 • W ramach Zadania nr 1 - 9 rodzajów zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje komunikacyjne, informatyczne, zawodowe i przedsiębiorczości prowadzonych w 20 grupach studentów,
 • W ramach Zadania nr 2 - 5 rodzajów certyfikowanych szkoleń prowadzonych w 10 grupach studentów,
 • W ramach Zadania nr 3 wykonano prace projektowe w 34 zespołach.

Uczestnikami tych zajęć było 159 studentów (70 studentów w I edycji, 25 w II i 64 w III).

Podsumowanie wskaźników realizacji projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku”

Wskaźniki

Wartości zakładane docelowo
w projekcie

Wartości zmniejszone na wniosek beneficjenta

Wartości osiągnięte
w projekcie

% realizacji

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju

315

160

159

99,4

Liczba studentów/tek Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki objętych Certyfikowanymi Szkoleniami w ramach wsparcia z EFS kształcącymi kompetencje z grupy kompetencji: informatycznych (KI), zawodowych (KZ), przedsiębiorczości (KP) i językowych (KJ) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do końca lipca 2020 r.

315

160

159

99,4

Liczba studentów/tek Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki objętych Zajęciami Warsztatowymi (ZW) w ramach wsparcia z EFS kształcącymi kompetencje z grupy kompetencji: zawodowe (KZ), przedsiębiorczości (KP), komunikacyjne (KK), informatyczne (KI) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do końca lipca 2020 r.

315

160

159

99,4

Liczba studentów/tek Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki objętych zad. Praktycznymi real. W formie projekt. w zespołach projek. (Prace Projektowe) w ramach wsp. Z EFS w celu podniesienia kompetencji zawodowych (KZ), analitycznych (KA) i pracy w grupie (PwG) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do końca lipca 2020 r.

315

160

159

99,4

WSKAŹNIKI REZULTATU

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

315

110

131

119,1

Liczba studentów/tek Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki, którzy podnieśli kompetencje informatyczne (KI), zawodowe (KZ), przedsiębiorczości (KP), językowe (KJ) w ramach udziału w Certyfikowanych Szkoleniach do końca lipca 2020 r

315

110

131

119,1

Liczba studentów/tek Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki, którzy podnieśli kompetencje zawodowe (KZ), przedsiębiorczości (KP), komunikacyjne (KK), informatyczne (KI) w ramach udziału w Zajęciach Warsztatowych (ZW) do końca lipca 2020 r

315

110

157

142,7

Liczba studentów/tek Wydziałów: Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki, którzy podnieśli kompetencje zawodowe(KZ),analitycznych(KA) i pracy w grupie(PwG) w ramach udziału w Pracach Projektowych(PP) do końca lipca 2020 r

315

110

156

141,8

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia

40%

73,58%

 

Zestawienie kosztów poniesionych na realizację projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku”

Rodzaj kosztów

Kwota określona pierwotnie w projekcie

Kwota zmniejszona w wyniku obniżenia wskaźników

Kwota wydana w wyniku realizacji projektu

% wydatkowania

k. bezpośrednie

1 880 148,90

940 074,45

826 052,42

87,87

k. pośrednie

282 022,32

141 011,14

123 907,86

Razem

2 162 171,22

1 081 085,59

949 960,28

 

Wartość dofinansowania z NCBR ogółem wynosi 915 182,10 zł. Pozostała kwota stanowiąca różnicę między wartością kosztów kwalifikowalnych (949 960,28) a wartością dofinansowania stanowi wkład własny wyceniony na 34 778,18 zł w postaci kosztów eksploatacji pomieszczeń UwB udostępnionych na realizację zajęć w ramach projektu.

3) „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” POWR.03.01.00-00-K296/16

Projekt „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.07.2020

Budżet projektu: 2 450 577,69 PLN, w tym 2 372 780,55 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, zawodowych, przedsiębiorczości, językowych, komunikacyjnych, pracy w grupie 450 studentów/tek z Wydziałów: Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa UwB poprzez udział w Zajęciach Warsztatowych, Certyfikowanych Szkoleniach i Pracach Projektowych - realizowanych we współpracy z pracodawcami do końca lipca 2020r. oraz zatrudnienie lub kontynuacja kształcenia (na I,II,III stopniu studiów) odsetka 40% absolwentów uczelni, czyli 180 absolwentów objętych wsparciem w projekcie.

W ramach projektu każdy student/ka weźmie udział w:

 • Zajęciach warsztatowych,
 • Certyfikowanych szkolenia,
 • Pracach projektowych.

Korzyści dla studentów płynące z udziału w projekcie:

 • Podniesione kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami;
 • Certyfikaty uznawane i rozpoznawalne przez pracodawców;
 • Bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
 • Możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących w projekcie.

 27 maja 2021 r. złożono wniosek o płatność końcową w związku zakończeniem realizacji projektu.

Zakontraktowano łącznie:

 • W ramach Zadania nr 1 - 8 rodzajów zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje komunikacyjne, zawodowe i przedsiębiorczości prowadzonych w 26 grupach studentów,
 • W ramach Zadania nr 2 - 3 rodzajów certyfikowanych szkoleń prowadzonych w 27 grupach studentów,
 • W ramach Zadania nr 3 wykonano prace projektowe w 38 zespołach.

Uczestnikami tych zajęć było 199 studentów (78 studentów w I edycji, 52 w II i 69 w III).

Podsumowanie wskaźników realizacji projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”

Wskaźniki

Wartości zakładane docelowo
w projekcie

Wartości zmniejszone na wniosek beneficjenta

Wartości osiągnięte
w projekcie

% realizacji

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju

450

225

199

88,4

Liczba studentów/tek Wydziałów:Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawa objętych Certyfikowanymi Szkoleniami w ramach wsparcia z EFS kształcącymi kompetencje z grupy kompetencji: informatycznych (KI), zawodowych (KZ), przedsiębiorczości(KP) i językowych(KJ) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju końca lipca 2020 roku

450

225

198

88,0

Liczba studentów/tek Wydziałów:Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawa objętych zad.praktycznymi real. w formie projektowej w zespołach projektowych(Prace Projektowe) w ramach wsp. z EFS w celu podniesienia kompetencji zawodowych(KZ),analitycznych(KA) i pracy w grupie(PwG) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do końca lipca 2020 roku

450

225

199

88,4

Liczba studentów/tek Wydziałów:Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawa objętych Zajęciami Warsztatowymi (ZW) w ramach wsparcia z EFS w celu podniesienia kompetencji komunikacyjnych (KK), zawodowych(KZ), informatycznych (KI) w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju do końca lipca 2020 roku

450

225

199

88,4

 

WSKAŹNIKI REZULTATU

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

450

154

187

121,4

Liczba studentów/tek Wydziałów: Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawo, którzy podniośli kompetencje informatyczne (KI), zawodowe (KZ), przedsiebiorczości (KP), językowe (KJ) w ramach udziału w Certyfikowanych Szkoleniach do końca lipca 2020 roku.

450

154

187

121,4

Liczba studentów/tek Wydziałów: Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawo, którzy podniośli kompetencje komunikacyjne(KK), zawodowe(KZ), informatyczne (KI) w ramach udziału w Zajęciach Warsztatowych (ZW) do końca lipca 2020 roku.

450

154

199

129,2

Liczba studentów/tek Wydziałów: Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawo, którzy podniośli kompetencje zawodowe(KZ),analitycznych(KA) i pracy w grupie(PwG) w ramach udziału w Pracach Projektowych(PP) do końca lipca 2020 roku.

450

154

199

129,2

Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia

40%

61,31%

           

 

Zestawienie kosztów poniesionych na realizację projektu „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa Uniwersytetu w Białymstoku”

Rodzaj kosztów

Kwota określona pierwotnie w projekcie

Kwota zmniejszona w wyniku obniżenia wskaźników

Kwota wydana w wyniku realizacji projektu

% wydatkowania

k. bezpośrednie

2 130 937,14

1 065 468,57

763 070,44

71,62

k. pośrednie

319 640,55

159 820,26

114 460,57

Razem

2 450 577,69

1 225 288,83

877 531,01

 

Wartość dofinansowania z NCBR ogółem wynosi 845 646,98 zł. Pozostała kwota stanowiąca różnicę między wartością kosztów kwalifikowalnych (877 531,01) a wartością dofinansowania stanowi wkład własny wyceniony na 31 884,03 zł w postaci kosztów eksploatacji pomieszczeń UwB udostępnionych na realizację zajęć w ramach projektu.