Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się w jednostkach UwB.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych oraz na stronach internetowych poszczególnych jednostek.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 trwa aktualnie w jednostkach UwB.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Przed wyjazdem:

- po zakwalifikowaniu na wyjazd należy przejść proces aplikacji do uczelni partnerskiej. Zazwyczaj uczelnie partnerskie wysyłają bezpośrednio do studenta informacje na temat obowiązującej procedury aplikacyjnej po otrzymaniu nominacji. Jeżeli tak się nie stanie - informacji należy szukać na stronie internetowej danej uczelni. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć terminu aplikowania, który każda uczelnia określa indywidualnie.

- przygotuj Learning Agreement (jest on zazwyczaj wymagany już podczas aplikowania do uczelni partnerskiej) i uzyskaj na nim wszystkie wymagane podpisy. Uniwersytet w Białymstoku zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej przystepuje do projektu Erasmus Without Paper. Rok akademicki 2022/23 będzie nadal rokiem przejściowym, w którym wdrażany będzie Online Learning Agreement. Równolegle w obiegu pozostaną papierowe wersje dokumentów.   

- uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w wojewódzkim oddziale NFZ. W przypadku konieczności posiadania potwierdzenia uprawnień do ubezpieczenia zgłoś się do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) z wypełnionym formularzem zaświadczenie do NFZ w celu uzyskania podpisu. Należy to zrobić przed podpisaniem umowy finansowej;

- wykup ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujące na terenie kraju, do którego się wybierasz (np. Euro 26, ISIC lub inne);

- dostarcz do DWM Acceptance Letter - zaświadczenie o przyjęciu na studia z uczelni partnerskiej (wystarczy email) z dokładnymi datami pobytu (w przypadku braku dokładnych dat na dokumencie wymagane dostarczenie kopii kalendarza akademickiego);

- prześlij na adres erasmus@uwb.edu.pl informacje niezbędne do podpisania umowy i umów się z wyprzedzeniem na spotkanie z pracownikiem DWM. 

 

W trakcie pobytu:
- w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pobytu istnieje możliwość wprowadzenia zmian w liście planowanych do zrealizowania przedmiotów. Zmiany muszą być wprowadzone na piśmie w Learning Agreement During the Mobility i zatwierdzone przez koordynatorów obu uczelni oraz studenta;

- jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w dacie rozpoczęcia lub zakończenia pobytu, w stosunku do planowanych, należy niezwłocznie zgłosić to do DWM; 

- studenci, którzy chcą ubiegać się o przedłużenie pobytu muszą dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej zgodę na przedłużenie z Uczelni Partnerskiej oraz wydziału macierzystego (w tym celu składa się podanie do Dziekana - można to zrobić za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego). Pobierz wzór podania. Termin składania podań o przedłużenie pobytu upływa w połowie grudnia. Stypendium na przedłużenie pobytu zostanie przyznane wg kolejności zgłoszeń, na podstawie dostępności środków przyznanych uczelni z Agencji Narodowej. Osoby, które złożyły wnnioski, ale nie otrzymały dofinansowania z powodu niewystarczających środków, mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem uzyskania przez uczelnię dodatkowych środków z Agencji Narodowej (decyzja w tej sprawie ogłaszana jest w połowie stycznia).

 

Przed powrotem - upewnij się, że zostały podpisane wszystkie potrzebne dokumenty:

  1. Learning Agreement - części Before i During Mobility (jeśli były wprowadzane zmiany) ze wszystkimi wymaganymi podpisami (akceptowalny skan lub wersja elektroniczna dokumentu). 
  2. Letter of Confirmation/ Certificate of Attendance - poświadczenie pobytu lub inny dokument zawierający dokładne daty pobytu na stypendium, potrzebny do rozliczenia finansowego; ORYGINAŁ - dostarczany do DWM.

W celu rozliczenia wyjazdu student powinien: 

  • przedstawić podpisane LA – część before i during mobility (jeśli były zmiany) – wystarczająca jest kopia/skan;
  • dostarczyć Transcript of Records lub Learning Agreement After the Mobility - wykaz zaliczeń uzyskanych na wymianie wraz z ocenami; powinien zawierać podpis uczelni partnerskiej  (wymagany jest oryginał/ dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym); ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do DWM dostarczamy kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeśli nie ma możliwości uzyskania oryginału wymagane jest mailowe potwierdzenie z uczelni partnerskiej, że nie są w stanie przesłać oryginalnego/podpisanego elektronicznie dokumentu;
  • dostarczyć poświadczenie pobytu potwierdzające datę faktycznego rozpoczęcia i zakończenia pobytu należy dostarczyć do DWM. Jeśli w ToR zostały zawarte również daty pobytu, oddzielny dokument tego typu nie jest wymagany. W przeciwnym wypadku do rozliczenia konieczny jest oryginał lub kopia wraz z wiadomością z uczelni partnerskiej o braku możliwości wydania oryginału;
  • wypełnić obowiązkowy raport on-line w systemie Komisji Europejskiej (link przesyłany przez system, po zakończeniu pobytu);
  • wypełnić końcowy test językowy w systemie OLS – jeśli dotyczył danego wyjazdu;
  • uzyskać dokument potwierdzający uznanie przedmiotów – wystawiany przez Koordynatorów Wydziałowych/Instytutowych na podstawie oryginału ToR. Oryginał zatwierdzonego dokumentu można odebrać w DWM po dopełnieniu pozostałych formalności związanych z rozliczeniem.

 

Wszystkich wyżej wymienionych formalności należy dopełnić w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu. 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Dokument poświadczający pobyt nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 dni przed datą zakończenia stypendium (dokument wystawiony wcześniej jest uznawany za nieważny).

Liczba oraz nazwy przedmiotów, zawartych w Wykazie Zaliczeń (Transcript of Records) musi zgadzać się z tym, co zostało ustalone w LA (Before i During Mobility)!

Wypełnienie raportu on-line jest warunkiem koniecznym do rozliczenia wyjazdu - brak ankiety może skutkować koniecznością zwrotu całości stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania wyjazdów z programu ERASMUS+ znajdują się w Zasadach finansowych wyjazdów.

Jeżeli ubiegasz się o zwrot kosztów podróży (ze środków wydziału), musisz mieć oryginalny bilet, na którym jest cena (w przypadku podróży pociągiem lub autobusem) lub fakturę wystawioną na Uniwersytet w Białymstoku (w przypadku biletów lotniczych).

 Wymagane dokumenty do wyjazdu na studia - rok akademicki 2022/2023 - pliki do pobrania:

 

 Wymagane dokumenty do wyjazdu na studia - rok akademicki 2021/2022