Tryb i terminy składania wniosków o środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB

Wniosek dotyczący utrzymania:
1) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej „aparaturą”,
2) specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej „infrastrukturą”
‒ składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym (OSF) wskazanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, z tym że część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy i oświadczenia o:
1) zgodności danych zawartych w systemie ze stanem faktycznym i prawnym,
2) wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730)
– składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra lub w postaci papierowej.

Wniosek może dotyczyć przyznania środków finansowych na utrzymanie jednej aparatury albo infrastruktury.

Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie aparatury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
1) unikatowość aparatury w skali kraju;
2) znaczenie aparatury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
3) potencjał organizacyjny i ludzki wnioskodawcy oraz doświadczenie związane z obsługą i wykorzystywaniem aparatury w prowadzeniu działalności naukowej;
4) sposób wykorzystywania aparatury do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności liczbę projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem tej aparatury;
5) znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej;
6) wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług w zakresie działalności naukowej na rzecz podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
7) liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
8) zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu działalności naukowej prowadzonej z wykorzystaniem aparatury;
9) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie aparatury.

Podane informacje pochodzą z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.


Treść rozporządzenia.